Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Osnovne informacije

Ohranjena narava ter varovanje redkih in ogroženih vrst je ena pomembnejših nalog Evropske unije. Z mrežo evropsko pomembnih življenjskih prostorov ogroženih in redkih rastlin in živali, znanih pod imenom Natura 2000, so vse države članice EU zavezane k njihovemu ohranjanju. 6. člen Direktive o habitatih, ki poleg Direktive o pticah predstavlja pravno osnovo za Naturo 2000 namreč jasno nalaga vsaki državi članici, da je dolžna storiti vse potrebno za ohranjanje ugodnega stanja, po potrebi tudi z izdelavo upravljavskih načrtov za ta območja.

S projektom »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem« se je Zavod RS za varstvo narave, kot prijavitelj projekta, lotil sistemskega reševanja vprašanj v zvezi z učinkovitim in trajnostnim upravljanjem območij Natura 2000. V okviru projekta je bilo izbranih tudi 5 pilotnih Natura območij, kjer so se  za reševanje konkretne naravovarstvene problematike izvajale različne akcije. Projekt je finančno podprla EU s sredstvi finančnega programa LIFE III - Narava. Sofinancer projekta je bilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Projekt so podprli in pri njem tudi sodelovali naslednji partnerji:  Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio (italijansko ministrstvo za okolje), Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Inštitut za vode Republike Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Notranjski muzej Postojna, Občina Šentjur pri Celju in Krajevna skupnost Kapele.

Zgodovina prijave projekta
Priprave na oddajo projekta so se začele julija 2003, prijava je bila oddana septembra 2003. Projekt je bil maja 2004 potrjen s strani Evropske komisije.

Časovni okvir projekta
Projekt smo začeli izvajati januarja 2005 in končali decembra 2007.  

Poročilo za splošno javnost

Poročilo za splošno javnost
 

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.