Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Enotna priprava upravljavskih načrtov za območja NATURA 2000

Priprava dokumenta “Smernice za pripravo upravljavskih načrtov za območja NATURA 2000 v Sloveniji”
 
Za območja Natura 2000, kjer zaradi kompleksnosti ne bo možno vključevanje naravovarstvenih vsebin v obstoječe sektorske plane in bo zato potrebno izdelati samostojen načrt upravljanja bomo pripravili t.i. Smernice, ki bodo pripravljavcem služile kot priročnik ter hkrati določile enotno vsebinsko obliko načrtov upravljanja.

Povzetek dokumenta

Namen akcije je bil pripraviti nabor vsebin, ki so pomembne in potrebne pri pripravi načrta upravljanja območja Natura 2000, ter standardizirati proces priprave načrta upravljanja. V osnovne informacije o območju sodijo geografska lega, velikost in meje območja, pravni status območja, nabor posameznikov in inštitucij, ki že izvajajo upravljanje vsaj dela območja, in lastništvo. Pod fizičnimi značilnostmi območja so razložene klimatske značilnosti, oblikovanost površja, struktura tal in hidrologija območja. V naboru vsebin so tudi ekološke in biološke značilnosti območja, kjer so opisane vrste in habitatni tipi, ki jih najdemo na območju. Kot vsebine pomembne za načrt upravljanja so opisane tudi družbeno ekonomske značilnosti območja, razdeljene po dejavnostih. Pomemben za upravljanje območja je tudi pretekli razvoj in njegov vpliv. V zadnjem delu dokumenta pa so podani varstveni cilji, usmeritve in ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. V pomoč postavljanju le teh je priprava SWOT analize. Za izvajanje načrta upravljanja so pomembni še izvedbeni cilji in naloge, ki jim je treba določiti nosilce in finančne vire, pripraviti pa je potrebno tudi način spremljanja uspešnosti izvajanja načrta upravljanja. Navodila, ki jih vsebuje vodnik omogočajo, da bodo vsebine načrtov upravljanja enake ne glede na velikost in značilnosti območij in bodo tako primerljivi med sabo. Razlike bodo le v obsegu posameznih vsebin. Vodnik je nastajal na delavnicah v sodelovanju sektorjev kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, upravljanja z vodami, prostorskega načrtovanja in varstva narave, ki morajo pri svojem delu vsi vključevati tudi Naturo 2000. Uporabnost vodnika je bila preizkušena pri pripravi načrtov upravljanja za pet projektnih območij v okviru akcije A3. Pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri petih načrtih upravljanja so že vključene v vodnik.

  Vsebina
 
Priprava predlogov za vključitev upravljavskih načrtov območij NATURA 2000 v obstoječe upravljavske načrte

Skupaj s projektnimi partnerji bomo pregledali obstoječe upravne in upravljavske načrte ter poiskali oziroma predlagali možnosti vključevanja vsebin Natura 2000 v že obstoječe načrte.

Povzetek dokumenta

Akcija A2 je nadaljevanje akcije A1 in predstavlja naslednji korak k pripravi načrtov upravljanja. Po pripravi potrebnih vsebin za načrt upravljanja smo pripravili pregled ustreznosti zakonodaje za vključitev Nature 2000 v sektorsko načrtovanje. Kjer se zahteve Nature 2000 niso ujemale z zahtevami sektorskih načrtov, smo na to tudi opozorili. Pregleda ustreznosti zakonodaje in sektorskega načrtovanja smo se lotili tako, da smo najprej pripravili nabor usmeritev, ki so potrebne za zagotavljanje ugodnega stanja Natura vrst in habitatnih tipov, te smo nato uskladili s sektorjem, na katerega se nanašajo, neusklajene usmeritve oz. usmeritve, ki nimajo ustrezne zakonske podlage pa nam kažejo možne težave pri upravljanju območij Natura 2000. Z usmeritvami za zagotavljanje ugodnega stanja Natura habitatnih tipov in vrst smo upoštevali tudi prepovedi ravnanj, ki jih predpisuje zakonodaja. Usklajevanja usmeritev s sektorskim načrtovanjem so potekala na delavnicah, ki so bile ločene po posameznih sektorjih in na katerih so sodelovale vse inštitucije, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in razvojem sektorske politike. Tako smo uspeli poiskati najoptimalnejše rešitve za zagotavljanje ugodnega stanja Natura vrst in habitatnih tipov, ne da bi pri tem bistveno prizadeli rabo prostora. Kjer so stvari ostale neusklajene, pa bo rešitve še potrebno iskati.

Usmeritve za ohranjanje ali vzpostavitev ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 v Sloveniji Vsebina

 

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.