Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Snežnik

Karta območja Snežnik

Planota Snežnik in dolina Pivke

Velikost območja (ha): 49138,94

Pomembnost

- SPA “Snežnik – Pivka“,
- pSCI “Javorniki - Snežnik”, pSCI “Notranjski trikotnik” (južni del)
- Označen kot eden od dveh življenskih prostorov velikih mesojedcev kot so rjavi medved Ursus arctos, volk Canis lupus in ris Lynx lynx
- Zabeležena najvišja gostota populacije kozače - Uralske sove Strix uralensis v Sloveniji in v Evropi, dobro ohranjeni travniki so habitat kosca (Crex crex).
- Veliko kalov, kjer prebivajo dvoživke
- 4 vrste hroščev in 2 vrsti metuljev, ki so na seznamu Priloge II Direktive o habitatih
- Velik pomen rastlin za znanost in ohranjanje

Opis območja
Snežnik je naravovarstveno pomembno območje, zato je tudi bilo določeno kot območje Natura 2000. Gre za eno od območij v Sloveniji, kjer je biološka pestrost med največjimi. Dolina Rakov Škocjan je pokrajinski park, hrib Snežnik pa je razglašen kot botanični rezervat.
Če omenimo le nekaj ogroženih in/ali evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, ki jih najdemo tam: rjavi medved, volk, ris, ruševje, subalpinski bukov gozd, kraška apnenčasta travišča in tako dalje. Vse te vrste in habitatni tipi so na območju ogroženi zaradi različnih dejavnikov, tako na primer kraška apnenčasta travišča izginjajo zaradi opuščanja obdelovalne zemlje, kar pa nadalje pomeni manjšanje življenjskega prostora za npr. živalske vrste kot je denimo metulj travniški postavnež.
Snežnik postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija, kar ima prav tako določene negativne učinke na življenje rastlin in živali.
S pripravo upravljavskega načrta za Snežnik bodo vsi ti vidiki zajeti in upravljavski načrt pravzaprav pomeni priporočila za ravnanje, ki naj bi omogočila ohranjanje vrst v t.i. ugodnem ohranitvenem stanju, kar je zahteva Evropske komisije. Pri tem seveda nikakor ne gre za apriorno omejevanje dostopa ali kaj podobnega, radi pa bi ljudi osvestili in jih naučili, kako biti v naravi na način, da rastlinske in živalske vrste zaradi nas niso ogrožene. V okviru projekta bo izvedenega tudi kar nekaj terenskega dela, preko katerega bomo dobili nove biološke podatke o območju.
Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič)


Nevarnosti
-
Zaraščanje – travniki na zahodni strani pobočja
- Vznemirjenje zaradi povečanega dostopa ljudi
- Nizka stopnja ozaveščenosti ljudi


Akcije predvidene na območju Snežnika

Upravljavski načrt
Snežnik je eno od t. i. pilotnih območij projekta, katerega upravljavski načrt bo Zavod skupaj s projektnimi partnerji pripravil in izdelal v okviru projekta.

Podrobnejši načrt upravljanja za projektno območje Snežnik

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.