Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Jelovica

Karta območja Jelovica

Jelovica
Velikost območa (ha): 11.216,92

Pomembnost
- SPA “Jelovica”.
- pSCI “Blato na Jelovici”, pSCI “Ledina na Jelovici” in pSCI “Ratitovec”.
Eno najpomembnejših obmocij divjega petelina v Sloveniji (Tetrao urogallus). Drugi dve vrsti sta gozdni jereb, ruševec (Bonasa bonasia , Tetrao tetrix).
- Ekstenzivni iglasti gozdovi so prebivališce sov (najbolj pomembna je mali skovik Glaucidium passerinum).
- Apnenčste stene so idealni habitat pomembnih in ogroženih ujed (planinski orel Aquila chrysaetos , sokol selec Falco peregrinus).
- Pomembno ekološko prehodno območe rjavega medveda (Ursus arctos). Občsno lahko na tem območju najdemo tudi druge večje mesojedce kot je ris Lynx lynx.
- Tudi visoka in prehodna barja imajo ohranitveni status.
- Dva prednostna gozdna habitatna tipa. Veliko območje jelke in bukovega gozda (Abieti-fagetum prealpinum dinaricum) in ilirskih gozdov Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion). Barja so obkrožena z barjanskimi gozdovi.

Opis območja
Jelovica je zakrasela alpska planota na skrajnem vzhodnem delu Julijskih Alp. Razteza se med 900 in 1600 m nadmorske višine in je v veliki meri poraščena z gozdom. V preteklih letih je bil pretežen del Jelovice pogozden s smreko, ponekod pa še najdemo naravne gozdove bukve in jelke. Le 10 % celotne površine obsegajo travniki in pašniki. Na nekaterih pašnikih še vedno pasejo živino in med njimi je zelo dejavna planina Goška ravan.
Območ je Jelovice je v letu 2004 dobilo naravovarstven status evropske pomembnosti, ki ga imenujemo NATURA 2000. Tako so bila določena »posebna območja varstva«, s katerimi zagotavljamo ugodno stanje življenjskega okolja določenih vrst ptic. Mednje sodijo divji petelin, ruševec, gozdni jereb, kozača, mali skovik in koconogi čuk, ki so pretežno gozdne ptice ter sokol selec in planinski orel, ki gnezdita v skalnih stenah Jelovice.
Poleg varstva ptic so na območju Jelovice predlagana tudi tri »posebna ohranitvena območja« Blato na Jelovici, Ledina na Jelovici in Ratitovec, kateri cilj je ohranjanje naravnih habitatnih tipov predvsem ruševja, gorskih travnikov in visokih barij.
Zelo pomembna komponenta območja so štiri visoka barja, ki jih v Sloveniji najdemo še na Pohorju in Pokljuki. Največje barje na Jelovici je Ledina (23.20 ha), kjer je šotna plast debela 6,5 m. Drugo zelo pomembno visoko barje je Za blatom (13,69 ha) s 6 m debelo šotno plastjo, ki je zarašceno z ruševjem. Visoko barje je močvirje, katerega rastline so z nalaganjem izgubile stik s podtalnico. Zato tukaj uspavajo rastline, ki so prilagojene na pogoje z malo hranilnih in mineralnih snovi.


Barje Za blatom (Foto: G. Kalan)

Nevarnosti
- Zaraščanje – gorski pašniki in travniki po celi planoti.
- Intenzifikacija kmetijstva – okoliška območja gorskih pašnikov in barij.
- Upravljanje z gozdom - Vznemirjenje zaradi povečanega dostopa ljudi.

Principi zavarovanja na Jelovici
Da so barja na Jelovici pomemben, redek in občutljiv habitat so opazili že pred letom 1976, saj so status pomembnosti in naravovarstva označili že v Inventarju najpomembnejše naravne dediščine. Danes imata barji Za Blatom (Uradno glasilo obcine Bohinj, št.1999/5) in Ledine (Uradno glasilo Gorenjske, št. 1999/15) status naravnega rezervata. V letu 2004 pa je bila Jelovica predlagana kot območje posebnega varstva NATURA 2000.

 

Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi, ki opredeljujejo območje Natura 2000

SPA
SI5000001

Kvalifikacijske vrste:
Črna žolna (Dryocopus martius)
Divji petelin (Tetrao urogallus)
Gozdni jereb (Bonasa bonasia)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
Kozača (Strix uralensis)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Planinski orel (Aquila chrysaetos)
Ruševec (Tetrao tetrix)
Sokol selec (Falco peregrinus)
Triprsti detel (Picoides tridactylus)

pSCI
SI3000103 Blato na Jelovici


Habitatni tipi:
(7110) Aktivna visoka barja
(91D0) Barjanski gozdovi
(3160) Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode

SI3000102 Ledina na Jelovici

Habitatni tipi:
(7140) Prehodna barja
(91D0) Barjanski gozdovi

SI3000110 Ratitovec

Kvalifikacijske vrste:
Črtalasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)

Habitatni tipi:
(8210) Karbonatna skalnata pobocja z vegetacijo skalnih razpok
(6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki
(6170) Alpinska in subalpiska travišca na karbonatnih tleh
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion))

Akcije predvidene na obmocju Jelovice

Izdelava načrta upravljanja
Z načrtom upravljanja bomo lahko uskladili in povezali vse uporabnike in možne načine oporabe zemljišč. Tako bo zagotovljena preglednost nad posegi na zemljiščih in zagotovljeno trajno varovanje območja.
Postavitev informacijskih tabel
Na območju Jelovice bo postavljenih 10 informacijskih tabel, predvsem ob vhodnih točkah v NATURA 2000 območje ter ob pomembnih naravovarstvenih točkah znotraj območja (barja, Ratitovec). Informacijske table bodo podajale informacije o NATURA 2000 območju Jelovice in hkrati tudi opozarjale o ranljivosti habitatov in vrst v območju.

Podrobnejši načrt upravljanja za projektno območje Jelovica

Predavanja in delavnice za pašne skupnosti, revirne gozdarje in kmetijske svetovalne službe
Na delavnicah želimo približati pomen območja in naravovarstveni status, da bodo lahko posamezni uporabniki delovali v skladu z varovanjem okolja in stanja. Želimo izpostaviti vroče probleme in potencialne nevarnosti ter črne točke uporabe prostora na Jelovici (pretiran turizem, športno plezanje in padalstvo, motenje gozdnih ptic, gobarjenje,…).

Ozaveščanje javnosti
Z ozavešcanjem želimo uporabnike in obiskovalce opozoriti na nevarnosti slabšanja stanja na območju Jelovice, ter jih spodbuditi k varstvu narave. V ta namen bodo organizirana predavanja za širšo javnost in za učence osnovnih šol v ožjem obmocju Jelovice, izdelane in izdane brošure, zgibanke ter material za šole (beležka, mapa).

Zaraščanje pašnih površin - Goška ravan

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.