Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Petelinjek

Karta območja Ličenca (projektno območje Petelinjek)

Ličenca
Velikost površja (ha): 2.721,12

Pomembnost
- pSCI “Ličenca pri Poljčanah”
- Pomembno območje mokrišč: stoječa voda (ribniki), tekoča voda (potoki), močvirja, vlažni travniki in vlažni gozdovi,
- Habitatni tipi: naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition, Bukovi gozdovi Lazulo-Fagetum, Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja,
- Bogato s fauno in floro mokrišč,
- Dve vrsti metuljev iz Dodatka II Direktive o habitatih (Maculinea nausithous, M. teleius),
- Območje Petelinjeka je pomembno zaradi kačjih pastirjev. Tukaj je bilo najdenih več kot 30 vrst kačjih pastirjev,
- Ocenjujejo, da je tu več kot 30 redkih ali ranljivih vrst ptičev, 9 od teh je na seznamu Priloge I Ptičje direktive,
- Pomemben habitat za različne vrste dvoživk in mnogo drugih vrst, ki so zaščitene z Odlokom o zaščiti ogroženih vrst živali v Sloveniji,

Opis območja
Petelinjek je del večjega območja Ličenca, ki ima od leta 2004 status predlaganega posebnega ohranitvenega območja NATURA 2000 (to je ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju EU pomembno za ohranitev ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU). Gre za pomembna mokrišča na meji med občinama Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Mokrišča so najbolj ogroženi habitati v Sloveniji, kakor tudi v Evropi. Na območju Ličence najdemo ribnike, potoke, močvirja, vlažne travnike in mokrotni gozd. Največja grožnja mokriščem so nepravilni človeški posegi v to okolje (nitrifikacija, spreminjanje vodnega režima, izsuševanje, prekomerna izraba, opuščanje in podobno).
Območje Petelinjeka je veliko 37,48 ha in ima status naravne vrednote.
Ličenca je zelo bogata s favno in floro, nekatere sistematske skupine imajo celo državni ali evropski pomen. Na vlažnih travnikih raste rastlina zdravilna strašnica, ki je specifična hranilna rastlina dvema vrstama metuljev (strašnični mravljiščar in temni mravljiščar), ki ju prav tako najdemo na teh travnikih. Na širšem območju pa rastejo še druge vlagoljubne rastline: mnoge orhideje (najpogostejša je pegasta prstasta kukavica), zdravilna rastlina pravi kolmež, ostnati biček in še mnoge druge.
Na celotnem območju Petelinjeka je bilo opaženih več kot 30 vrst kačjih pastirjev, kar predstavlja več kot polovico vseh v Sloveniji živečih vrst kačjih pastirjev. Vse vrste so uvrščene v uredbo o zavarovanju prostoživečih živalskih vrst v Sloveniji, 5 vrst pa je prisotnih na rdečem seznamu ogroženih vrst.
Na območju je bilo opaženih tudi več kot 30 vrst ptičev, različne vrste dvoživk in plazilcev, katere spadajo med ranljive vrste.
Območje je zelo bogato tudi s habitatnimi tipi. Štirje habitatni tipi so prisotni na listi Direktive o habitatith (Aneks 1) in 5 habitatnih tipov je na seznamu Bernske konvencije N°4.


Obvodno rastlinje ribnika (Foto: G. Kalan)


Ribniki Petelinjek

Žička kartuzijaBlizu Loč pri Slovenskih Konjicah teče v skriti soteski manjši pritok potoka Ličenca. Z zajezitvijo so že pred stoletji ustvarili ribnike in posledično tudi močvirna območja. Iz ribnikov so včasih zagotavljali sveže ribe za žičko kartuzijo in graščino v Ločah, danes pa ribiška družina Loče goji mlade ribe, ki jih razvažajo v druge ribnike in potoke. Ob teh ribnikih so si primerno življenjsko okolje našle mnoge rastline in s tem tudi primerne živali. Obvodno rastlinje je privabilo v te kraje mnoge žuželke, predvsem kačje pastirje in tudi redke metulje. Tako tukaj lahko najdemo metulja, strašničnega mravljiščarja, ki zaradi vsevečjega globalnega izsuševanja močvirij izginja tudi iz Evrope. Ta vrsta metulja je tesno vezana na izbrano vrsto hranilne rastline za gosenice (strašnica) in vrsto mravlje, pri kateri je gosenica metulja zajedalec. Zato se ustrezno okolje za mravljiščarja lahko ustvari samo tam, kjer so prisotni vsi pogoji.
Kljub dolgi zgodovini pa se princip dela z ribniki ni veliko spremenil. Spremenili so samo princip izpusta vode (včasih je bil čep, danes pa je »menih«) in verjetno gojitvene vrste rib. Poleg ohranjenosti ekstenzivne rabe voda se tudi v okolici ni veliko spremenilo, saj ni skoraj nobene infrastrukture nekatera območja so težko prehodna (zaraščenost, poplavljenost…).
Ta zaostalost pa je dala posebno poglavje ohranjenosti narave. Tako imamo na tem območju 5 kvalifikacijskih vrst nevretenčarjev (4 metulji in en kačji pastir) ter 4 habitatne tipe.
V mrežo NATURA 2000 je bilo to območje opredeljeno predvsem zaradi žuželskih vrst, ki so vezane na mokrišča. Status zavarovanja bo tako lahko omogočal trajnostno vzdrževanje tako ustreznega okolja, kjer bodo te vrste lahko dolgoročno živele in se razvijale. Podobnih območij je v Sloveniji še nekaj, vendar je vprašanje, kako so organizmi sposobni komunikacije in prehajanja med območji.

Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek)

Nevarnosti
- Intenzifikacija kmetijstva: celotno površje območja habitata in obkrožajočega območja,
- Vznemirjenje zaradi povečanega obiska ljudi,
- Nizka stopnja ozaveščenosti ljudi.

Principi zavarovanja na Petelinjeku
Območje Petelinjeka je bilo opredeljeno kot naravna vrednota šele leta 2004. Kljub poznemu osredotočenju na območje, ali pa ravno zaradi tega, se je to območje ohranilo v zelo dobrem stanju. K temu so svoj delež prispevali ribiči, ki še vedno ekstenzivno gojijo ribe na okolju prijazen način, gozdarji, ki niso bistveno posegali v območje in kmetijci, ki niso povzročali škodljivih sprememb. Zato je bilo območje leta 2004 v sklopu območja Ličenca opredeljeno tudi kot predlagano posebno ohranitveno območje NATURA 2000. Petelinjek je tako samo del večjega NATURA 2000 območja Ličenca pri Poljčanah.


Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi, ki opredeljujejo območje Natura 2000

SI3000214 Ličenca pri Poljčanah

Kvalifikacijske vrste:
dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis)
temni mravljiščar (Maculinea nausithous)
strašnični mravljiščar (Maculiea teleius)

Habitatni tipi:
(6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z viskim steblikovjem.
(9110) Bukovi gozdovi Luzulo – Fagetum.
(91E0) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (alnus glutinosa in Fraxinus excelsior(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)).

Op.Opisane so samo vrste in habitatni tipi, na območju Petelinjek.

Akcije predvidene na območju Petelinjek

Izdelava načrta upravljanja
Z načrtom upravljanja bomo lahko uskladili in povezali vse uporabnike in možne načine oporabe zemljišč. Tako bo zagotovljena preglednost nad posegi na zemljiščih in zagotovljeno trajno varovanje območja.

Podrobnejši načrt upravljanja za projektno območje Petelinjek - del območja Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah

Naravoslovna učna pot okrog ribnikov Petelinjek
Naravoslovna učna pot bo namenjena učenju v naravi tako za učence kot tudi za naključne obiskovalce. Vsebine bodo prilagojene terenu in spoznavanju naravnih procesov na tem območju. Več o u učni poti...

Delavnice za ribiče in kmetijsko svetovalno službo
Na delavnicah želimo približati pomen območja in naravovarstveni status, da bodo lahko posamezni uporabniki delovali v skladu z varovanjem okolja in stanja. Večjih težav ne pričakujemo saj uporabniki že danes zelo dobro sonaravno delujo na območju.

Ozaveščanje javnosti
Z ozaveščanjem želimo uporabnike in obiskovalce opozoriti na nevarnosti slabšanja stanja na območju Petelinjek, ter jih spodbuditi k varstvu narave. Tako bodo v tem sklopu organizirane delavnice, predavanja, ekskurzije, natečaj za najboljšo fotografijo in risbo, pripravili bomo promocijski material, članke. Posebej skrbno bodo pripravljene brošure, ki bodo dobro opisale in opredelile območje NATURA 2000.

Postavitev informacijskih tabel
Na območju Petelinjek bo postavljenih 13 info tabel, ki bodo namenjene opisu območja in vsebinam na naravoslovni učni poti.

Monitoring
V času projekta LIFE se bo opravil popis vrst na tem območju in izvajal monitoring stanja. Le-to bodo opravili zunanji sedelavci strokovnih inštitucij.

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.