PROJEKTI

NOVICE

Nova predstavitvena tabla o ogroženih ribah v reki Kolpi

28.02.2007

Reka Kolpa je vključena v evropsko ekološko omrežje območij Natura 2000. Tu najdemo pomembne habitatne tipe, kot so: vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion; jame, ki niso odprte za javnost, ter ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion). Izredna pestrost mikrohabitatov pa omogoča bogato vrstno sestavo vodnih rastlin in živali, med njimi kar 39 avtohtonih vrst rib.
Živali, zaradi katerih je reka Kopla uvrščena v območje Natura 2000, so: želva sklednica (Emys orbicularis), vidra (Lutra lutra), školjki potočni piškur (Eudontomyzon spp.) in navadni škržek (Unio crassus) ter kar osem vrst rib: upiravec (Zingel streber), zlata nežica (Sabanejewia aurata), platnica (Rutilus pigus), pezdirk (Rhodeus sericeus amarus), sulec (Hucho hucho), zvezdogled (Gobio uranoscopus), kapelj (Cottus gobio) in pohra (Barbus meridionalis)
Kvalifikacijske vrste rib v reki Kolpi so v sliki in besedi opisane na novi predstavitveni tabli. Kratke opise smo pripravili strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, in Zavoda za naravoslovje Ljubljana, izjemne risbe pa so delo Matjaža Učakarja. Dve tabli s to vsebino je Turistično društvo Damelj že postavilo v Damlju in Sečjem selu, in sicer v okviru projekta predstavitev območij Natura 2000, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor,  in v okviru ureditve Mlinarske poti ob reki Kolpi. Prizadevali pa si bomo, da bi ob pohodni poti ob reki  v Krajinskem parku Kolpa postavili še več teh tabel, saj želimo obiskovalce parka in pohodnike seznaniti z evropsko ogroženimi vrstami rib in jih ozavestiti o pomeni njihovega varstva.

Več informacij:
Mira Ivanovič, vodja Oe Novo mesto
Zavod RS za varstvo narave
Tel: 07 39 31 558

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |