PROJEKTI

NOVICE

Odkrili nove označevalne table ob zavarovanih drevesih v Mestni občini Celje

Na prireditvi so učenci Osnovne šole Frana Roša pripravili razstavo risb in predstavili šolski projekt, povezan s starimi drevesi v Celju.

16.05.2007

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, je danes predstavil nove označevalne table ob štirih zavarovanih drevesih v Mestni občini Celje: duglaziji v Pečovniku, platani pri Hotelu Štorman, Trobiševi bukvi in hrastih v Novi vasi. Izdelavo in postavitev tabel je finančno omogočila Mestna občina Celje, vsebino pa sta pripravila Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije. Na pobudo nekaterih občanov smo na Zavodu RS za varstvo narave, OE Celje, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, KE Celje, in občinsko upravo MOC že leta 2001 za območje MOC pripravili strokovni predlog za zavarovanje drevesnih naravnih vrednot za naravne spomenike. Na podlagi tega dokumenta je Mestni svet MOC leta 2002 zavaroval 20 dreves. Ker je bilo nepopolne zakonodaje drevesa možno zavarovati le začasno, smo se za podoben korak spet odločili v letu 2004.
Sedaj pa so pravne podlage že sprejete in Mestni svet MOC je v začetku tega leta sprejel Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje. S tem odlokom je zavarovanih 17 dreves, od katerih večina raste v urbanem okolju, 3 v mestnih gozdovih, preostala pa so hišna drevesa.Na Zavodu RS za varstvo narave smo pripravili tudi Program urejanja zavarovanih dreves v Mestni občini Celje; s postavitvijo označevalnih tabel izpolnjujemo enega izmed ciljev tega programa. 

S postavitvijo označevalnih tabel skušamo širiti zavesti o pomenu zavarovanih dreves, ki je lahko biotski, kulturno-zgodovinski, pričevalni, krajinsko-ekološki, estetski … in nenazadnje tudi izobraževalni. Posebna drevesa so zaradi pomena in mnogoterih funkcij tudi ogledalo varstva narave.

S skrbjo zanje želimo pokazati, da je potrebno negovati drevnino okoli nas in to na strokoven način, da drevesom ne delamo škode, obenem pa zagotovimo, da varno opravljajo svoje funkcije.

Drevesa so v okolju, še posebej v  urbanem okolju, izjemno pomembna. Urbano okolje je glede na gozd kot prvotno življenjsko okolje dreves najbolj spremenjeno. Ravno zaradi tega drevesa tu živijo v ekstremnih razmerah. Obenem ta drevesa predstavljajo zadnje "ostanke" narave v mestnem okolju in pomenijo zadnjo vez z gozdom in naravo za ljudi v mestu. Vloga teh dreves se kaže v pozitivnih učinkih na klimo, nudi številne življenjske prostore za druga živa bitja in s tem večanje in ohranjanje biotske pestrosti. Nikakor pa ne smemo pozabiti dobrega počutja ljudi ob večjem številu dreves in vseh neizmerljivih ugodnosti, ki jih nudijo.

Več informacij:
Matej Demšar
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
Tel.: (03) 42-60 -334
e-pošta: matej.demsar@zrsvn.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |