PROJEKTI

NOVICE

Nerajski lugi pokošeni

17.07.2007

Upravljavec Krajinskega parka Lahinja – RIC Bela Krajina in Društvo Krnica sta v sodelovanju z novomeško območno enoto Zavoda RS za varstvo narave in ob pomoči lastnikov zemljišč v Krajinskem parku Lahinja preteklo soboto že drugič organizirala prireditev »Pokosimo Nerajske luge«. V ročni košnji in grabljenju, ki je na močvirnatih tleh še posebej zahtevno, se je pomerilo 16 kosev, med katerimi so bile tudi ženske, in prav toliko grabljic.
Najboljši kosci so bili Branko Kuzma z Brdarcev, Tine Svetlič iz LJubljane in Jaka Ivanič iz Dragatuša, najbolj spretne grabljice pa Ana Klepec iz Pustega Gradca ter Alenka Adam in Marica Kambič iz Velikega Nerajca.

Namen prireditve je s prijetnim druženjem domačinov in širše javnosti vzbudimo skrb za ohranitev rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst. Krajinski park Lahinja je od leta 1988 zavarovan z občinskim odlokom. Posebnost tega parka je močvirnat svet, med katerim izstopajo karbonatna nizka barja z navadno reziko in bazična nizka barja z vlažnimi travniki, ki so v Beli krajini prava redkost. Dvoje večjih močvirij v parku sta Lahinjski in Nerajski lugi, ki sta zaradi svoje izjemnosti zavarovani kot naravni rezervat. Z vključitvijo Slovenije v EU je park postal tudi pomemben del evropskega omrežja območij Natura 2000. Gre za območja, pomembna za ohranjanje evropsko ogroženih rastlin, živali in njihovih življenjskih prostorov. Reko Lahinjo s poplavno ravnico in pritoki kot območje Natura 2000 opredeljuje prisotnost trinajstih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in šestih habitatnih tipov. Ti so se na tem območju ohranili prav zato, ker se je v preteklosti na tem območju izvajala redna, tradicionalna raba kmetijskega prostora. Zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti se danes območje parka zarašča, življenjski prostori ogroženih vrst pa zmanjšujejo. To predstavlja resen naravovarstven problem.


Več informacij:            
Mira Ivanovič, vodja OE Novo mesto
GSM: 041 604 368
tel: 07/3931 555
e-pošta: mira.ivanovic@zrsvn.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |