PROJEKTI

NOVICE

Novi naravovarstveni atlas dostopen javnosti

26.06.2008


Na spletni strani www.naravovarstveni-atlas.si  je vzpostavljen nov informacijski sistem varstva narave. Je izdelek projekta »Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski sistem« financiran s programa LIFE in ga je postavil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Agencijo RS za okolje.
Na spletni strani lahko s pomočjo najsodobnejše informacijske tehnologije dostopamo do velikega števila podatkov o območjih Natura 2000, ekološko pomembnih območjih, naravnih vrednotah in zavarovanih območjih.

Novi Naravovarstveni atlas nam posreduje podatke o kvalifikacijskih vrstah in habitatnih tipih Nature 2000, conah teh vrst in habitatnih tipov, najpomembnejše podatke iz Standard Data Form obrazcev, ki jih lahko s funkcijami »copy – paste« preprosto prenesemo v svoje delovne dokumente. Lažjemu načrtovanju upravljanja s prostorom je namenjen zavihek Usmeritve in režimi. Pri zavarovanih območjih pa lahko pregledamo tudi vse odloke o zavarovanju pripete kot .pdf dokumente.

V javno dostopni del novega Naravovarstvenega atlasa so vključeni podatki iz registra naravnih vrednot. Interna različica dostopa pa omogoča popolno vodenje evidence naravnih vrednot in podatkov o območjih z naravovarstvenim statusom. S približevanjem pogleda na karti se odpirajo številni pomožni sloji podatkov. Med razvojem informacijskega sistema smo posebno pozornost namenili funkcijam iskanja podatkov, ki omogočajo iskanje s prebadanjem naravovarstvenih vsebin s točko in s poligonom, dodajanje buffrov, iskanje parcel, hišnih številk in še kaj.

Novi Naravovarstveni atlas je plod preseganja običajnih metod dela. Zavod RS za varstvo narave in Agencija RS za okolje sta s povezovanjem, pretokom znanja in racionalizacijo delovnih procesov v celoti nadomestila stari Naravovarstveni atlas. V času postavitve smo dobro sodelovali tudi s programerjem, Ljubljanskim urbanističnim zavodom.

Kot osnovo novemu Naravovarstvenemu atlasu smo izvedli analizo in novo modularno organizacijo podatkov o naravovarstveno pomembnih območjih ter tako pripravili trden temelj za nadgradnjo informacijskega sistema.

Novi Naravovarstveni atlas je predvsem namenjen vsem, ki se z varstvom narave srečujejo profesionalno. Zaradi enostavne uporabe in množice podatkov pa bo dobrodošel vir informacij tudi za najširšo javnost.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |