PROJEKTI

NOVICE

Ljubljansko barje je postalo krajinski park

12.12.2008

S tem dogodkom je po dolgoletnih prizadevanjih končno tudi formalno storjen korak naprej v prizadevanjih po ohranitvi tega edinstvenega koščka Slovenije.
Projekt je vodilo Ministrstvo za okolje in prostor, vloga Zavoda RS za varstvo narave pa je bila izključno strokovna podpora. Zavod je izdelal strokovne podlage, ki obsegajo naravovarstveno vrednotenje prostora ter predlog meje in varstvenih območij krajinskega parka. Z Ministrstvom je sodeloval tudi pri sami pripravi uredbe, usklajevanju z občinami, na javnih obravnavah in pri oblikovanju stališč do pripomb javnosti. Svoja predstavnika je imel tudi v programskem in strokovnem svetu projekta.

Več informacij in gradiva:

http://www.kplb.mop.gov.si/
http://www.ljubljanskobarje.si/krajinski-park.php

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |