PROJEKTI

NOVICE

Začetek aktivnosti za izboljšanje hidroloških razmer

11.06.2012

Projekt WETMAN je že v polnem teku, začenjajo se tudi akcije na terenu. V sklopu akcije C1 – izboljšanje hidroloških pogojev bomo začeli izvajati aktivnosti na treh projektnih pilotnih območjih: Pohorje, Mura in Gornji kal.

PROJEKTNO PILOTNO OBMOČJE POHORJE
V letošnjem letu bomo od julija do decembra v sklopu projekta WETMAN izvajali aktivnosti na ovršnem območju Pohorja, ki bodo usmerjena v izboljšanje stanja barjanskih habitatov in obnove turistične infrastrukture. Terenske aktivnosti so predvidene na petih območjih: Ribniško barje, Lovrenška jezera, Klopnovrška barja, Črno jezero z okolico in barje na Javorskem vrhu.
Na območju Lovrenških jezer, Ribniškega jezera in Črnega jezera se bodo v celoti obnovile in dogradile lesene brunčane poti. Tako bomo na Lovrenških jezerih obnovili obstoječo leseno pot v dolžini 382 metrov, načrtuje se dograditev poti v dolžini 235 metrov. Obnovil se bo lesen razgledni stolp na Lovrenških jezerih in dopolnile informacijske table. Na območju Ribniškega jezera se bo obnovilo 185 metrov poti, na območju Črnega jezera se bo obnovila obstoječa lesena pot v dolžini 300 metrov, načrtuje se dograditev poti v dolžini 744 metrov.

Za izboljšanje hidroloških razmer na pohorskih barjih (Klopnovrška barja, Barje na Javorskem vrhu, Lovrenška jezera) je predvidena izgradnja lesenih pregrad v melioracijskih jarkih, ki odvajajo vodo iz barij. Ukrepi so načrtovani izključno za izboljšanje stanja tarčnih vrst in habitatnih tipov, obenem pa bodo ukrepi pripomogli k ohranjanju stabilnejšega vodnega odtoka v sušnih mesecih.

Za izboljšanje vegetacijskega stanja na barjih (Klopnovrška barja, Barje na Javorskem vrhu) se bodo izvajala selektivna čiščenja manjših zaraščajočih površin. Povečale se bodo prehranske možnosti za prehranjevanje tarčnih kvalifikacijskih vrst (divji petelin, gozdni jereb, ruševec).

PROJEKTNO PILOTNO OBMOČJE MURA PRI PETIŠOVCIH
Izvedba del za izboljšanje hidroloških razmer je predvidena na treh mrtvicah na Muri: Nagy Parlag, Csiko Legelo in Muriša.
Predviden je izkop mulja iz okopnelih delov mrtvic, ki ne predstavljajo pomembnejših habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Namen predvidenih del je podaljšanje življenjske dobe pilotnih mrtvic ter izboljšanje stanja habitatov tarčnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki bodo obnovljene dele mrtvic naselile v nekaj letih po izvedbi.  Obnovljeni deli mrtvic bodo po  obliki in globini podobni naravnim mrtvicam.
Skupno bo iz vseh treh mrtvic odstranjenih okrog 54000 m3 materiala. Z izkopanim materialom bomo ekološko sanirali brežine gramoznice Lakoš, kjer bomo vzpostavili obrežne plitvine. Izvedba del je predvidena v jesenskem in zimskem času v letih 2012 in 2013.

PROJEKTNO PILOTNO OBMOČJE GORNJI KAL
Na pilotnem območju Gornji kal se bodo izvajala hidrološka dela na treh kalih z namenom izboljšanja stanja habitata predvsem za močvirske sklednice.
Na obeh obstoječih kalih - Krivače in Kršeljivec - se bo del obstoječih brežin uredil z vzpostavitvijo manjših zalivov, otokov in plitvin z blagimi prehodi. Na brežinah se bodo vzpostavili optimalni pogoji za razmnoževanje želv in odlaganje jajc. Na Kršeljivcu, ki je trenutno suh,  je bilo ob poskusnem sondiranju ugotovljeno, da se na dnu kala nahajata dve nepropustni plasti gline. Hidrološka dela bodo tako obsegala odstranitev zgornjega sloja zemljine z organskim materialom (korenine, štori) ter gnetenje in utrditev preostale gline v želeni obliki dna. Tudi tukaj je predvidena ureditev plitvin, otočkov in zalivov, poleg tega pa vzpostavitev ustrezne strukture brežin. Zaradi velike prispevne površine Kršeljivca se bo ponovno usmeril dotok padavinske vode v kal.

Več informacij – skupaj s kartami oz načrti predvidenih del

Aktualne informacije bodo nadalje objavljene na spletni strani projekta WETMAN in sicer za:

POHORJE

MURA

GORNJI KAL 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |