PROJEKTI

NOVICE

Začenja se odstranjevanje zarasti na ovršnem delu Pohorja

24.10.2012

V sklopu projekta WETMAN »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji« bomo med 25.10. in 30.12.2012 izvajali odstranjevanje zarasti na ovršnem delu Pohorja. Aktivnosti, ki bodo usmerjene v izboljšanje stanja barjanskih habitatov, so predvidene na območju Klopnovrških barij z okolico.

Barjanski ekosistemi na Pohorju so eno največjih tovrstnih mokrišč v državi. Predstavljajo specifično življenjsko okolje, na katerega so vezane številne rastlinske in živalske vrste, obenem pa so prepoznani kot turistično zanimive lokacije. Skrb za ohranjanje večnamenskih funkcij barij na območju je osnovno vodilo dolgoročnega procesa, ki temelji na vzdržnostni rabi naravnih virov.

Malopovršinsko selektivno odstranjevanje zarasti se bo izvedlo na način, da se bo pri tem ohranile pomembne strukture prostora, ki so pomembne za ohranjanje biotske pestrosti na Pohorju. Z izvedbo del se bo dolgoročno izboljšalo stanje barjanskih habitatnih tipov znotraj gozdnega prostora ter izboljšali življenjski pogoji tarčnih kvalifikacijskih vrst (npr divjega petelina).

Vodilni partner v projektu je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije je partner v projektu, izvajalec delovnega sklopa je družba Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.

Akcije v sklopu projekta WETMAN sledijo dokumentu Predlog načrta upravljanja s pilotnim območjem Pohorje. Z mreženjem deležnikov in aktivnosti se udejanja Vizija Pohorje 2030, ki ponuja usklajen razvoj celotnega Pohorja kot prepoznane destinacije. Vso zainteresirano javnost naprošamo k aktivnemu sodelovanju v procesu izvedbe aktivnosti.

V sklopu aktivnosti so načrtovane prostovoljne delovne akcije in sicer ob sobotah - 03.11., 10.11., 17.11 in 24.11. Vljudno vabljeni! Prosimo vas, da svojo prisotnost na prostovoljnih akcijah potrdite na elektronski naslov sebastjan.struc@zrsvn.si ali na tel. št. 02/ 333 13 74. 

Vse nadaljnje informacije o izvedbi selektivnega čiščenja in posameznih prostovoljnih akcijah  zarasti bodo objavljene na internetnem naslovu http://www.wetman.si/.

Karta z označenimi območji, kjer se bodo izvajale akcije

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |