PROJEKTI

NOVICE

Izšla je monografija Narava Bele krajine

15.07.2013

Izšla je prva knjiga posvečena naravi Bele krajine. Izdal in založil jo je Belokranjski muzej Metlika v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, območno enoto Novo mesto in s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Knjigo sta uredila Mojmir Štangelj in Mira Ivanovič.

Da je knjiga  strokovno dovršena, je poskrbel  uredniški odbor  v sestavi: prof. dr. Tone Novak (Univerza v Mariboru), prof.dr. Dušan Plut (Univerza v Ljubljani), dr. Miha Jeršek (Prirodoslovni muzej Slovenije)  Mira Ivanovič (ZRSVN, OE Novo mesto), Mojmir Štangelj (Prirodoslovni muzej Slovenije), doc. dr. Al Vrezec (Prirodoslovni muzej Slovenije) in Andreja Brancelj Bednaršek (Belokranjski muzej Metlika).

Ob prebiranju te izjemne knjige boste podrobneje spoznali gostoljubno, do vsakogar prijazno Belo krajino, deželo, odeto v belino belih brez, v deželo, belo od apnenca, skozi njeno raznovrstno in dobro ohranjeno naravo. S svojimi prispevki je sodelovalo kar 39 avtorjev,znanih slovenskih naravoslovcev, ki so zadnje desetletje Belo krajino temeljito raziskovali. Knjiga je obogatena tudi s prelepimi fotografijami, kar ji daje dodatno umetniško vrednost.

Več o vsebini
(Mira Ivanovič, Zavod RS za varstvo narave, vodja območne enote Novo mesto)

Prispevki o geomorfologiji, geologiji in paleontologiji Bele krajine razodevajo, da so kamnine na površju odraz več kot dvesto milijonov let bolj ali manj burnih geoloških dogajanj. V geološki preteklosti je bila tudi Bela krajina na dnu oceana Tetida, ki je po umiku morja v obdobju krede izoblikovalo flišno podlago, na kateri so današnje belokranjske vinske gorice. Spoznali boste, da se je tu prelivalo plitvo Panonsko morje in da se je sredi plitvega krasa v bližini Kanižarice izoblikoval otok z več kot štiristo metri debelo plastjo neprepustnih kamnin. Plitvi in deloma visoki kras skrivata več kot tristo podzemnih kraških jam, na dan privre prav toliko izvirov, na površju pa žuborijo številni potoki, ki se stekajo v osrednjo odvodnico, Lahinjo, in nato v Kolpo. Nenavadna odkritja za Slovenijo iz Bele krajine so črni močeril, jamska kozica z očmi in edina znana podzemeljska školjka kuščerjeva kongerija. Kljub kraškemu svetu je tu evidentiranih več kot tristo mokrišč, ki nudijo ugodne življenjske razmere kar 50 vrstam kačjim pastirjem, 14 vrstam dvoživk in še mnogim drugim rastlinam in živalim, ki so vezane na vodo. Kačji pastir južna zverca je na slovenskem ozemlju doslej znan samo iz Bele krajine. Prav lagodno se v tej deželici počuti močvirska sklednica. Razkrita je vrstno pestra družba netopirjev, ki imajo številna poletna zatočišča na podstrehah hiš in cerkva. Južni podkovnjak je bil v Sloveniji prvič najden v Dolenjskem zdencu.  K pestrosti vodnega življa belokranjskih rek  precej prispeva  prisotnost 39 domorodnih vrst rib ter vidre in bobra, ki je bil prvič opažen v letu 2002. V knjigi se boste pobližje spoznali z rjavim medvedom, volkom in evrazijskim risom – simboli prvinskosti narave in hkrati dokaz, da je sobivanje ljudi in divjih živali na širšem območju mogoče.
Posebno težo ima prispevek o metuljih, saj tu živi več kot 400 vrst metuljev. V prispevku o pticah boste izvedeli, katere preletavajo gmajne, steljnike in gozdove. Samo na uho povedano, tu gnezdita orel belorepec in sokol selec, ki kraljujeta nad vodovjem in skalnimi stenami nad Kolpo.
Na suhih in vlažnih travnikih se mavrično izmenjuje več kot štirideset vrst orhidej. In kaj vse skrivajo steljniki? Pravi gobji paradiž.

V Beli krajini je skupno prepoznanih 525 tako pomembnih območij narave, da jih obravnavamo kot naravne vrednote. Zato se ne gre čuditi, da je kar 45 % Bele krajine uvrščene v evropsko ekološko omrežje Natura 2000 in da so naravovarstveno najpomembnejši predeli ob Kolpi in povirni Lahinji zavarovani kot krajinski park, reka Krupa pa kot naravni spomenik.

Izdana knjiga je bogat prispevek in rezultat naših zavzemanj za ohranjanje narave tega koščka Slovenije. Prav gotovo bo v pomoč šolam, ljubiteljem narave in drugim bralcem pri podrobnejšem spoznavanju in dojemanju pomena varstva in ohranjanja narave.
Ta knjiga je posebno darilo nam vsem, posebej Beli krajini in naj bo v dar tudi našim vnukom skupaj z ohranjeno naravo.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |