PROJEKTI

NOVICE

Sprememba prilog uredbe o območjih Natura 2000

02.10.2015

Objavljamo dokument Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  - Predlog sprememb 2015.

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo vstopila tudi v evropsko ekološko omrežje Natura 2000, ki ga gradijo območja, določena po Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih.

Ali je vključenost vrst in habitatnih tipov navedenih v prilogah I in II Direktive o habitatih zadostna in usklajena s celotnim omrežjem, preverja Evropska komisija s t.i. biogeografskimi seminarji. Sklepi, sprejeti na biogeografskem seminarju so za državo članico obvezujoči.

Slovenija je večino zaključkov prvega kroga biogeografskih seminarjev (potekali so v letih 2005, 2006 in 2010) izvršila, ko je z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS št. 33/2013) dopolnila prilogo Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) s kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi v že določenih območjih Natura 2000 oz. je popravila meje teh območij in predlagala dodatna območja Natura 2000.

Junija 2014 je v Ljubljani potekal bilateralni biogeografski seminar, kjer je Evropska komisija preverjala zadostnost vključenosti vrst in habitatnih tipov v omrežje Natura 2000 po spremembi omrežja leta 2013. Predstavniki pogajalskih skupin so za večino vrst in habitatnih tipov soglašali, da so s spremembo omrežja Natura 2000 leta 2013, le-te sedaj zadostno vključene v omrežje.
Kljub temu pa mora Slovenija 15 vrst in 8 habitatnih tipov še dodati kot kvalifikacijske v obstoječa območja Natura 2000, za eno vrsto mora določiti novo območje, 8 vrst pa mora še dodatno raziskati.
Narediti je treba tudi nekaj tehničnih popravkov v standardnem obrazcu Natura 2000 (popravki imen in kod vrst, izbris nekaterih vrst iz referenčne liste).
 Biogeografski seminar je pokazal, da je Slovenija z dopolnitvijo omrežja Natura 2000 leta 2013 povečala zadostno vključenost vrst in habitatnih tipov v omrežje iz 72 % na 91 %.

 

Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  - Predlog sprememb september 2015

Dopolnitev prilog 6.1 Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 – 2020) – predlog september 2015

Sloj območij Natura 2000 – predlog september 2015 

Sloj con vrst in habitatnih tipov, ki se dodajo v uredbo – predlog september 2015

Program upravljanja območij Nature 2000 (2015-2020)

Strokovne podlage za ugotovitev posledic predlaganih dopolnitev območij Natura 2000 na socialne in gospodarske razmere samoupravnih lokalnih skupnosti ter določitev ustreznih razvojnih ukrepov - (Oikos, 2015)

Več informacij o Naturi 2000 najdete tudi v brošuri Natura 2000 v Sloveniji - Ljudje z naravo, narava za ljudi.

______________________________________________________________________________

Predstavitev za predstavnike občin (16. 6. 2015, dvorana Državnega sveta)

Predstavitev za predstavnike zbornic (18. 6. 2015, dvorana ARSO)

Predstavitev za predstavnike različnih sektorjev - ministrstva (22. 6. 2015, dvorana ARSO)

 

 

Nadaljnji predviden postopek:
do 15. 7. 15 – podrobnejše predstavitve in pojasnila (glede na predloge deležnikov)
do 16. 8. 15 – rok za pripombe na strokovni predlog sprememb
do 5. 9. 15 – ZRSVN pripravi gradivo z vključenimi pripombami, MOP osnutek predpisa in pozove občine, da podajo mnenje
15. 9. 15 – rok za mnenja občin
20. 9. 15 - predviden začetek postopka sprejema uredbe na Vladi (objava na spletni strani, medresorska razprava)
konec oktobra - sprejem predpisa na Vladi.

Informacije:
Postopkovna vprašanja: Ministrstvo za okolje in prostor, peter.skoberne@gov.si

Vsebinske pripombe na strokovni predlog za spremembe uredbe: območne enote Zavoda RS za varstvo narave:

OE Celje: zrsvn.oece@zrsvn.si
OE Kranj: zrsvn.oekr@zrsvn.si
OE Ljubljana: zrsvn.oelj@zrsvn.si
OE Maribor: zrsvn.oemb@zrsvn.si
OE Nova Gorica: zrsvn.oeng@zrsvn.si
OE  Novo mesto: zrsvn.oenm@zrsvn.si
OE Piran: zrsvn.oepi@zrsvn.si
ali Osrednja enota: zrsvn.oe@zrsvn.si.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |