PROJEKTI

NOVICE

Novosti v zakonu o ohranjanju narave - Ureditev vožnje z vozili na motorni pogon in vožnje s kolesi v naravnem okolju

14.09.2015

Narava Slovenije omogoča številne zanimive prostočasne aktivnosti. S svojo pestrostjo vabi k hoji pa tudi k uporabi vseh mogočih prevoznih sredstev – po zemlji, vodi in zraku. Še posebej mamljivi so najbolj neokrnjeni predeli.

Športno rekreativne dejavnosti pri nas posegajo v vsak nedotaknjen kotiček narave, med njimi tudi vožnja z vozili na motorni pogon pa tudi vožnja s kolesi. Zakonodaja ureja vožnjo v naravnem okolju že od leta 1995, v lanskem letu pa je sprememba Zakona o ohranjanju narave določila tudi nekatere novosti. Med njimi to, da je za organizacijo javne prireditve vožnje z motornimi kolesi ali kolesi v naravnem okolju potrebno pridobiti predhodno soglasje, ki ga izda organizacija pristojna za ohranjanje narave, torej Zavod RS za varstvo narave.

Zakon določa, da mora organizator javne prireditve vlogo za izdajo predhodnega soglasja vložiti najmanj 30 dni pred dnevom javne prireditve, ter v vlogi navesti program, datum in čas trajanja prireditve, predvideno število udeležencev, kraj prireditve z navedbo načina ureditve trase javne prireditve, ki poteka v naravnem okolju in priložiti skico trase, po kateri namerava organizirati javno prireditev. Zakon tudi določa v katerih primerih se izda predhodno soglasje. Kadar se prireditve izvajajo na gozdnih in kmetijskih zemljiščih se soglasje lahko izda le na osnovi predhodnega pozitivnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije in pristojne kmetijsko svetovalne službe. Pri vožnji s kolesi, ki je v naravnem okolju dovoljena po utrjenih poteh ali če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti, je potrebno upoštevati pravila zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo po gozdnem prostoru pa zakona, ki ureja gozdove. Vožnja po planinskih poteh bo dovoljena na tistih poteh, kjer bo določena dvonamenska raba – poleg pohodnikov tudi za kolesarje, ki jo bo pripravilo Ministrstvo pristojno za šport. V kolikor gre za zavarovana območja narave (naravni parki, naravni spomeniki in naravni rezervati) pa je potrebno  spoštovati tudi pravila akta o zavarovanju.

Zakon o ohranjanju narave je predvsem povzel določbe, ki jih je določala oz. jih določa že druga zakonodaja. Novost pa je vsekakor predhodno soglasje za organizacijo javnih prireditev , ki ga izda Zavod RS za varstvo narave.

Doslej je Zavod RS za varstvo narave izdal 22 predhodnih soglasij za javno prireditev, od tega sta bili dve negativni. V enem od teh dveh primerov je organizator po skupnem sestanku spremenil traso, pridobil predhodno soglasje in prireditev izpeljal. V primeru, kjer je bilo predhodno soglasje negativno in je prireditev odpadla, je bila trasa poti načrtovana po Triglavskem narodnem parku, kjer je organiziranje javnih prireditev vožnje prepovedana že z samim aktom o zavarovanju.

Na Zavodu RS za varstvo narave izpolnjujemo zakonodajo. Pri svojem delu smo korektni in dobri sogovorniki in organizatorjem ponudimo tudi pomoč pri iskanju alternativnih rešitev. Dovolj je namreč možnosti, ko lahko poiščemo skupno rešitev tako s kolesarji kot s planinci in ponudniki različnih prireditev.

Določila iz Zakona o ohranjanju narave o ureditvi vožnje s kolesi v naravnem okolju

Naravno okolje  so vsa območja izven:

  • naselij;
  • javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa;
  • gozdnih cest v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;
  • območij, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in namenjena tudi vožnji z vozili na motorni pogon v skladu s predpisi, ki urejajo prostor;
  • omrežij gospodarske javne infrastrukture in
  • območij rudarskih operacij, ki so določena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor in rudarstvo.

Vožnja s kolesi na splošno:

 V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za vožnjo s kolesi v naravnem okolju po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo v gozdnem prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove.

Javne prireditve voženj s kolesi v naravnem okolju veljajo naslednja določila:

Ne glede na zgoraj navedene določbe in določbe ki urejajo gozdove, ter predpise, ki urejajo kmetijska zemljišča, je dovoljena vožnja s kolesi v naravnem okolju na podlagi dovoljenja za javno prireditev na podlagi predhodnega soglasja organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

Organizator javne prireditve mora vlogo za izdajo predhodnega soglasja vložiti pri organizaciji, pristojni za ohranjanje narave, najmanj 30 dni pred dnevom javne prireditve. V vlogi za izdajo predhodnega soglasja mora navesti program prireditve, datum in čas trajanja prireditve in predvideno število udeležencev, kraj prireditve z navedbo načina ureditve trase javne prireditve, ki poteka v naravnem okolju, in priložiti skico trase, po kateri namerava organizirati javno prireditev.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |