PROJEKTI

NOVICE

2. februar - Svetovni dan mokrišč

27.01.2006

Pred 35 leti bila v Iranu v Ramsarju podpisana Konvencija o mednarodno pomembnih mokriščih in tedaj je bil ta dan proglašen za svetovni dan mokrišč. V prej omenjeni konvenciji so mokrišča opredeljena kot »območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda je sladka, brakična ali slana, vključno z območji obalnega morja, kjer voda ob osekah ne presega globine šest metrov«. Razvrstitev mokrišč je zapletena zaradi njihovega prehodnega značaja, različnih tipov mokrišč in njihovega poimenovanja. Mokrišča so izredno občutljivi ekosistemi, a imajo izjemen pomen, saj predstavljajo zaloge pitne vode v pokrajini, ohranjanje vode v pokrajini, prečiščevanje izcednih voda. Po biotski pestrosti so mokrišča eno izmed najbogatejših ekosistemov.
Letošnji svetovni dan mokrišč nosi slogan »Funkcije mokrišč za življenje in razvoj« in želi opozoriti na biotsko raznovrstnost in pomen območij mokrišč, še posebej pa poudarja strateško pomembno bogastvo vsakega naroda – pitno vodo in zagotavljanje hrane.
Mokrišče je območje močvirja, nizkega barja, šotišča in stalno ali začasno zalito območje s sladko ali slano vodo (jame, soline, presihajoča jezera), ki vključuje kopenske in vodne ekosisteme. Zaradi svoje vloge pri kroženju vode, mokrišča imenujemo tudi »ledvice pokrajine«, zaradi svoje funkcije v prehranski verigi in biotske raznovrstnosti pa »biotski supermarket«
V počastitev svetovnega dne mokrišč smo na Zavodu RS za varstvo narave pripravili razstavo na temo mokrišč »Narava med Radovljico in Bledom – odkrite skrivnosti mokrišč Blejskega kota in širšega območja sotočja Save dolinke in Save Bohinke«. Skozi fotografijo in pojasnjevalno besedilo je obiskovalcem predstavljeno bogastvo narave tega manj znanega območja – predstavljen je relief, obe reki, mokrišča, gozdovi, izviri ter zanimive rastline in živali s tega območja. Obiskovalci pa lahko s seboj vzamejo poučno zloženko z istim naslovom. Razstava je postavljena v preddverju Ministrstva za okolje in prostor, na Dunajski 48.
Na Zavodu RS za varstvo narave smo skupaj z Razvojnim društvom Pliska pripravili tudi »Pohod od kala do kala«, ki bo v nedeljo, 5. februarja na Krasu, po kraški vasici Pliskovica in njeni okolici. Zbor je ob 13. uri pred trgovino v Pliskovici, pot pa bo dolga slabih sedem kilometrov. Ob poti se bodo obiskovalci srečali s kar 18 kali. Vsi sicer niso več vodnati, tudi živina se napaja le še v nekaterih. S pohodom želimo poudariti pomen kalov za Kras, ki so edine površinske vode na sicer brezvodnem kraškem površju. Pohod predstavlja del aktivnosti projekta »1001kal – 1001 zgodba o življenju«, ki ga v okviru evropskega programa Interreg IIIA med Slovenijo in Italijo izvaja Zavod RS za varstvo narave s partnerji. Ob tej priložnosti pa smo v sklopu prej omenjenega projekta razpisali tudi javni natečaj za prispevke na temo kalov in dvoživk iz naslednjih zvrsti:
- naravoslovna in leposlovna besedila
- likovni izdelki (risbe, slike, grafike)
- fotografije
- posterji
- raziskovalne in projketne naloge.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |