PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis - Priprava strateških smernic, izdelavo podrobnih načrtov izvedbe del in nadzor nad gozdarskimi deli

19.09.2016

Razpis se je zaključil 12. 10. 2016


 

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-397/1-O-16/NDŠ z dne 19. 9. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je PRIPRAVA STRATEŠKIH SMERNIC ZA IZBOLJŠANJE STANJA IN ZAGOTAVLJANJE DOLGOROČNEGA OHRANJANJA SUHIH TRAVIŠČ (HABITATNI TIP – 6230*) ZA GOZD IN DRUGA GOZDNA ZEMLJIŠČA POD GOZDNO MASKO TER ZARAŠČAJOČE POVRŠINE V OBMOČJU S POJAVLJANJEM HABITATNEGA TIPA 6230* VRSTNO BOGATA TRAVIŠČA S PREVLADUJOČIM NAVADNIIM VOLKOM (NARDUS STRICTA) NA SILIKATNIH TLEH NA PROJEKTNEM POD-OBMOČJU POHORJE IN IZDELAVA PODROBNIH NAČRTOV IZVEDBE DEL IN NADZOR NAD GOZDARSKIMI DELI V OBMOČJU S POJAVLJANJEM HABITATNEGA TIPA 6230* VRSTNO BOGATA TRAVIŠČA S PREVLADUJOČIM NAVADNIIM VOLKOM (NARDUS STRICTA) NA SILIKATNIH TLEH IN/ALI Z OZNAKO 6210* POLNARAVNA SUHA TRAVIŠČA IN GRMIŠČNE FAZE NA KARBONATNIH TLEH (FESTUCO BROMETALIA NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH POHORJE, HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA v okviru izvajanja projekta z naslovom: Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS), LIFE Narava in biodiverziteta, LIFE14 NAT/SI/000005.

Razpisna dokumentacija - povabilo k oddaji ponudbe


Priloga 1: Izjava o ugotavljanju usposobljenosti;
Priloga 2: Izjava o izpolnjevanju pogojev;
Priloga 3: Podatki o ponudniku;
Priloga 4: Vzorec pogodbe;
Priloga 5: Digitalna plast projektnih območij (v formatu .shp)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisanimi pogoji, navedenimi v tem povabilu do vključno dne 10. 10. 2016 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo 12. 10. 2016 ob 9h, na Osrednji enoti Zavoda RS za varstvo narave (Tobačna ulica 5, Ljubljana).

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |