PROJEKTI

NOVICE

Povabilo k oddaji ponudbe: Opravljanje računovodskih storitev za obdobje petih let od 1.1.2018 do 31.12.2022 z možnostjo podaljšanja za eno leto

24.11.2017

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-428/1-O-17/MDa z dne 7.11.2017 za opravljanje računovodskih storitev za obdobje petih let od 1.1.2018 do 31.12.2022, skladno z g) točko prvega odstavka 39. člena ZJN-3, vabimo vse zainteresirane ponudnike, da nam podate pisno ponudbo za opravljanje računovodskih storitev.

Ponudbe pošljite na naslov Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana. Obravnavali bomo pravilne in popolne ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do vključno dne 11. 12. 2017 do 10. ure, s pripisom »PONUDBA RAČUNOVODSTVO - NE ODPIRAJ!«.

Odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek 11.12.2017 ob 11. uri na Zavodu RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.

Vse nepravočasno prejete ponudbe bomo izločili iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnili ponudnikom.

Veljavnost ponudbe: 45 dni

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na mag. Maruša Danev (tel. 01-2309 500, marusa.danev@zrsvn.si).

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - Predmet javnega naročila: Opravljanje računovodskih storitev za obdobje petih let od 1.1.2018 do 31.12.2022 z možnostjo podaljšanja za eno leto

Priloge:
• Podatki o ponudniku,
• Izjava o izpolnjevanju pogojev,
• Izjava o dokazovanju izpolnjevanja pogojev za sodelovanje na podlagi 76. člena ZJN-3,
• Vzorec pogodbe o vodenju računovodstva.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |