PROJEKTI

NOVICE

Debeli rtič – korak bližje učinkovitemu varstvu

14.03.2018

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Občine Ankaran so v torek, 13. marca, podpisali Dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič.

Zakon o ohranjanju narave (ZON) v 46. a členu določa, da se lahko država in občina dogovorita, da občina izvede ukrep varstva za naravno vrednoto državnega pomena, ki se nahaja na njenem območju.

Na območju Debelega rtiča ležita dve naravni vrednoti državnega pomena - flišni klif in abrazijski spodmol in več naravnih vrednot lokalnega pomena. Območje je tudi ključnega pomena z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti morja in morskega obrežja. V skladu z omenjeno določbo ZON in željo lokalne skupnosti, da ohrani naravne danosti Debelega rtiča, je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) Občini Ankaran predlagal, da ankaranski polotok Debeli rtič in pripadajoče morje med zalivom sv. Jerneja in zalivom Valdoltra zavaruje kot krajinski park Debeli rtič.

Občina Ankaran se je v dogovoru z ministrstvom zavezala, da bo redno seznanjala ZRSVN s sprejetimi ukrepi varstva in izvajanjem dejavnosti, potrebnih za doseganje ciljev varstva. Javna predstavitev predloga odloka o ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič se je v Občini Ankaran pričela 1. marca 2018.

Več informacij:

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |