PROJEKTI

NOVICE

Javno naročilo: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE, OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) IN POPULACIJ CILJNIH VRST TER NJIHOVIH HABITATOV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja - Marja IN PoLJUBA na spletni strani ZRSVN

01.06.2018

Podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Popravilo napak v razpisni dokumentaciji.

 

Nov rok za oddajo ponudb  je 11.6.2018 do 11.00 ure. Ustrezno se podaljša tudi rok za morebitna vprašanja. Nov rok je  4.6.2018 do 13.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11.6.2018 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 

Popravili smo tudi napake v točkah 9.2, 10.2.2 in 10.2.3 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, 10. členu vzorca pogodbe za Sklop 1 in 10. členu vzorca pogodbe za Sklop 2.

 

Objavljamo popravljene obrazce razpisne dokumentacije.

 

RD_1_Navodila_ponudnikom_JN_Marja_PoLJUBA

 

RD_13_Vzorec pogodbe_Marja_PoLJUBA_Sklop_1

 

RD_14_Vzorec pogodbe_Marja_PoLJUBA_Sklop_2

 

S tem starejši obrazci, objavljeni 17.5. 2018,  RD_1_Navodila_ponudnikom_JN_Marja_PoLJUBA, RD_13_Vzorec pogodbe_Marja_PoLJUBA_Sklop_1, RD_14_Vzorec pogodbe_Marja_PoLJUBA_Sklop_2 ne veljajo več.

17.5.2018

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-227/1-O-18/PG z dne 17. 5. 2018 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE, OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) IN POPULACIJ CILJNIH VRST TER NJIHOVIH HABITATOV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja - Marja IN PoLJUBA za izvedbo projektov Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, Mala barja - Marja, in Obnovitev in Ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja, PoLJUBA. Naložbi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN003165/2018-W01


Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |