PROJEKTI

NOVICE

Objava javnega naročila za projekt IP LIFE

Foto: arhiv ZRSVN, Donačka gora

17.05.2019

JAVNO NAROČILO ZA DALJINSKO ZAZNAVANJE – IP LIFE

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu LIFE-IP NATURA.SI.

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-266/2-O-19/DE z dne13. 5. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov za izvedbo projekta LIFE-IP NATURA.SI. Naložbo sofinancira Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN003165/2018-W01.

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija z  navodili ponudnikom

Projektna naloga

Obrazec – Podatki o ponudbi

Obrazec – Izjava za gospodarski subjekt

Obrazec – Referenčno potrdilo

Obrazec – Predračun

Obrazec – Soglasje podizvajalca

Obrazec – ESPD

Vzorec pogodbe

Sprejem ponudb poteka do 31. maja letos do 11.00 ure.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |