PROJEKTI

NOVICE

Javno naročilo za sanacijo poti v Divaški jami

Foto: arhiv ZRSVN

27.06.2019

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu Za Kras, s polnim naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju nature 2000 »Kras« (OP20.01465), ki sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«.

Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-340/13-O-18/JL z dne 27. 3. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: SANACIJA POTI V DIVAŠKI JAMI – IZVEDBA GRADBENIH IN INŠTALACIJSKIH DELProjekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila: JN004495/2019-W01.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija z navodili ponudnikom

Obrazec - Ponudba

Obrazec - Predračun rekapitulacija

Obrazec - Predračun rekapitulacija po mejnikih

Obrazec - Predračun

Obrazec - Izjava za gospodarski subjekt

Obrazec - Izjava poklicna dejavnost

Obrazec - Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe za izvedbo javnega naročila

Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec - Tehnične specifikacije

Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Osnutek pogodbe

 Sprejem ponudb poteka do 15. julija letos do 10.00 ure.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |