PROJEKTI

O ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

Poslanstvo in naloge

Osrednje poslanstvo našega zavoda je ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno skrb namenjamo naravovarstveno najvrednejšim oziroma najbolj ogroženim območjem. Ključne naloge zavoda v skladu z Zakonom o ohranjanju narave so:
• zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih (v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi viri);
• evidentiranje in vrednotenje delov narave;
• upravljanje z bazami podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
• spremljanje stanje ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in stanja naravnih vrednot;
• priprava strokovnih predlog:
– za določitev statusa naravnih vrednot in razvrščanje naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in lokalnega pomena,
– za ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti,
– za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena;
– za zavarovanje in
– za Rdeče sezname;
• priprava naravovarstvenih smernic;
• podajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave;
• sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij,
• upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država (če je v aktu o zavarovanju tako določeno);
• sodelovanje v postopku izbire koncesionarja;
• nudenje strokovne pomoči lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih;
• opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog;
• sodelovanje pri izvajanju in izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena;
• izvajanje strokovnih nalog na področju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi;
• skrb za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave;
• sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave in
• skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.

Poleg zakonsko določenih nalog, se na Zavodu ukvarjamo tudi z različnimi mednarodnimi in domačimi projekti, ki vzpodbujajo ohranjanje narave.
 ZRSVN je strokovni organ Republike Slovenije za izvajanje mednarodne konvencije CITES in nosilec projekta Evropske unije LIFE III - Narava z naslovom “NATURA 2000 in Slovenia - Management Models and Information System”. Projekti iz sklopa LIFE so namenjeni oplemenitenju naravovarstvene zakonodaje Evropske skupnosti (ptičja direktiva 79/409/EEC, direktiva o habitatih 92/43/EEC) in vzpostavitvi območij NATURA 2000 z namenom ohranjanja evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov.
Kot partner pa ZRSVN sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih.

Z našimi prizadevanji za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka, ki zahteva razumno rabo obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov,  želimo seznanili čim širši krog strokovne in nestrokovne zainteresirane javnosti. Pri izvajanju naših dejavnosti stremimo k strokovnosti, objektivnosti in konstruktivnemu dialogu ter vzpostavljanju čim boljših odnosov z vsemi deležniki, tako s predstavniki lokalnih skupnosti, domačini, kmeti, turističnimi delavci, podjetniki, itd. kot tudi z drugimi strokovnjaki. 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |