PROJEKTI

O ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Zavoda RS za varstvo narave vsebuje splošne podatke o Zavodu RS za varstvo kot organu ter o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, vsebuje pa tudi opis načina dostopa do informacij javnega značaja ter seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.
Katalog je pripravljen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - Skl. US, 19/15 - Odl. US in 102/15, 32/16 in 7/18) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16); v skladu z določbami navedene uredbe se katalog posodobi ob vsakokratni spremembi, vendar najpozneje do 15. dne meseca, ki sledi mesecu spremembe vsebine kataloga.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |