PROJEKTI

O ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih tipov. Na povezavi cone  vrst in habitatnih tipov  so ESRI *.shp datoteke con, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za posamezne skupine živali in rastlin v letih od 2013 do 2018.

CONE VRST IN HABITATNIH TIPOV

Cone vrst in HT so treh zvrsti: cona vrste/HT, cona struktur vrste, cona širitve vrste. Cone vrste so opredeljene glede na kakovost vhodnih podatkov na dobre, sprejemljive in nezadostne kvalitete. Več o načinih določanja in interpretaciji kvalitete con si lahko preberete v Navodilih za določanje.

Zaradi pridobivanja novih podatkov o vrstah in habitatnih tipih ter dinamike procesov v naravi, se bodo cone spreminjale in izboljševale tudi v prihodnje.

Cone struktur iz naravovarstvenih razlogov posredujemo preko vloge za informacije javnega značaja.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |