PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Območna enota Novo mesto

Sedež: Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto

Telefon: (07) 3931 555

Elektronska pošta: zrsvn.oenm@zrsvn.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure

Vodja: Barbara Kink, univ. dipl. biol.

Območna enota Novo mesto obsega območje Dolenjske, Bele krajine in del Posavja v skupni površini 2.300 km2, kar predstavlja dobrih 11% ozemlja Slovenije. Administrativno pokriva območje 17 občin. Osnovne geografske poteze zarisujejo gozdnati grebeni Kočevskega roga, Gorjancev, Ajdovske planote in Krškega hribovja ter rečne doline Krke, Save, Kolpe, Sotle, Lahinje in Mirne. Za območje je značilna velika ekosistemska pestrost, kar se odraža tudi v številu območij, ki sodijo v omrežje Natura 2000 (58) in ekološko pomembnih območij (47). Od 505 naravnih vrednot jih je 84 zavarovanih, le-te pa se nahajajo na območju dveh krajinskih (KP Kolpa in KP Lahinja) in enega regijskega parka (Kozjansko). Območje je življenjski prostor velikemu številu endemičnih vrst rastlin in živali, od katerih izstopa črni močeril v povirju Dobličice.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |