PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Gospodična

Gospodična

Gospodična – prva zavarovana naravna vrednota na Dolenjskem
Izvir Gospodična je ena izmed najbolj vabljivih znamenitosti Gorjancev. Med najbolj znane studence ga je povzdignilo ljudsko izročilo o njegovi bajeslovni zdravilni vodi s pomlajevalno močjo, ki ga je zapisal Janez Trdina v bajki Gospodična.

Novomeški planinci so na pobudo naravoslovca Ferdinanda Seidla leta 1929 ob gradnji gozdne železnice preprečili posek gozda v zaledju izvira. Parcelo so odkupili, na pobudo planincev pa je takratni načelnik leta 1931 izdal poseben »Razglas« o zavarovanju izvira z varstvenim režimom. Istega leta so izvir obzidali in nad njim postavili planinsko zavetišče. S tem so uredili eno najbolj obiskanih planinskih točk na Gorjancih.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |