PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Kanjon Kokre v Kranju

Reka Kokra je ena naših večjih gorskih rek s povirjem v Karavankah. V nižinskem delu porečja je Kokra s svojimi nanosi ustvarila tipične rečne terase. V nadaljevanju svojega toka si je v starejšo konglomeratno teraso v pleistocenu vrezala ozko sotesko ali kanjon. Kanjon Kokre je naravna znamenitost zaradi nastanka, značilnih površinskih procesov, pestrega živalstva in rastlinstva v reki in ob njej. Kanjon je zavarovan z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83). Po kanjonu je speljana kilometer in pol dolga učna pot, po kateri nas vodi zloženka Učna pot kanjon reke Kokre, ki smo jo v sodelovanju z Mestno občino Kranj izdali ob
mednarodnem letu celinskih voda. Namenjena je predvsem šolskim skupinam za spoznavanje nastanka soteske, življenja v reki in ob njej in sedanjih geomorfoloških procesov; na voljo je tudi v nemškem in angleškem jeziku.
Do kanjona vodijo usmerjevalne table. S starega mestnega jedra Kranja sta urejena dva označena dostopa na krožno pot po kanjonu; prvi se pričenja pri Poštnem mostu, nadaljuje po stopnicah in po brvi čez reko Kokro, drugi pa poteka po ulici Kokrški breg. Zanimivosti v kanjonu so predstavljene na pojasnjevalnih tablah.

Še več informacij najdete tudi v priloženi zloženki.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |