PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Območna enota Ljubljana

Sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 2445 350

Elektronska pošta: zrsvn.oelj@zrsvn.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, ob sredah od 14. do 16. ure

Vodja: Gregor Danev, univ.dipl. inž.gozd.


Območna enota Ljubljana opravlja strokovne naloge v osrednjem delu Slovenije, od Ratitovca na severu preko Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Rovt, Planinskega in Cerkniškega polja do obronkov Snežnika na jugu, na vzhodu pa od Zagorja ob Savi preko dela Dolenjske in Kočevskega do Kolpe. To območje pokriva 33 občin in meri slabih 4153 km2, kar predstavlja 20,5% slovenskega ozemlja.

Na tem območju je evidentiranih več kot 4300 naravnih vrednot. Glede na izrazito kraški značaj območja okoli 70 % naravnih vrednot predstavljajo jame. Na ozemlju, ki sodi v pristojnost OE Ljubljana sega 109 ekološko pomembnih območij in 98 posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000), ki so del evropsko ekološkega omrežja Natura 2000 in so izjemnega pomena za ohranjanje biotske pestrosti območja.

Od leta 1949, ko je bilo na območju OE Ljubljana ustanovljeno prvo zavarovano območje Rakov Škocjan, je bilo ustanovljenih še 6 širših zavarovanih območij (1 regijski park in 5 krajinskih parkov) in 260 ožjih zavarovanih območij med katerimi prevladujejo naravni spomeniki.

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |