PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Območna enota Maribor

Sedež: Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor

Telefon: (02) 3331 370

Elektronska pošta: zrsvn.oemb@zrsvn.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure

Vodja: Simona Kaligarič, univ.dipl.biol.

Koroška, Štajerska in Prekmurje s skupno 72 občinami sodijo pod okrilje območne enote Maribor. Naravne značilnosti tega območja, ki obsega dobrih 4500 km2 ali 22% ozemlja Slovenije, so izjemno bogate in pestre. Zahodni del sega globoko v Alpe, do mogočne gore Pece (2125 metrov), ki je naš najvzhodnejši dvatisočak. Proti vzhodu pokrajina postopoma prehaja preko položnih slemen Pohorja in valovitega gričevja Slovenskih Goric do širnih ravnin Panonske nižine ob spodnjem toku reke Drave in Mure. Na vzhodnih obronkih Pohorja se stikata alpski in panonski svet in zato ima to območje značaj izjemno pomembnega biogeografskega koridorja, ki poteka v smeri vzhod – zahod.
Evidentiranih je preko 1700 naravnih vrednot  - okrog štiristo je zavarovanih - in večje število krajinskih parkov, med katerimi so pomembnejši KP Drava, KP Boč-Donačka gora in KP Mura. Konec leta 2003 je bil zavarovan Krajinski park Goričko, naš edini mednarodni park, ki povezuje tudi sosednja območja Avstrije in Madžarske. V pripravi je tudi regijski park Pohorje in večje število območij NATURA 2000 tako v gorskih kot v nižinskih predelih.Najstarejše zavarovano območje je Krajinski park Topla iz leta 1966, pragozdni rezervat na Donački gori pa je bil zavarovan leta 1965.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |