PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Krajinski park Šturmovci

Vtrikotniku med staro strugo Drave, Dravinjo s haloškim robom in videmsko ježo pod nasipom Ptujskega jezera leži 125 hektarjev obsegajoč ostanek obrečne pokrajine, ki je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park Šturmovci. Čeprav je bila z zajezitvijo reke Drave naravna rečna dinamika močno okrnjena, območje še vedno odlikuje raznolikost življenjskih okolij, vse od prodišč, plitvin, mrtvih rokavov in studenčnic, do košenih in nekošenih poplavnih gozdov ter travnikov.
Pestrost bivališč se zrcali v velikem bogastvu rastlinskega in živalskega sveta. Tukaj lahko opazimo preko 230 vrst ptic, od katerih jih v Šturmovcih gnezdi približno devetdeset. Zanimive in hkrati zelo ogrožene so vrste, ki so vezane na rečno dinamiko Drave in Dravinje, kot na primer mali martinec, mali deževnik in vodomec. Tradicionalno sonaravno gospodarjenje je omogočilo preživetje nekaterim ogroženim pticam kulturne krajine, kot sta sirijski detel in smrdokavra, tukaj pa še vedno gnezdi številčno zelo močna populacija rjavega srakoperja. Pester je tudi živalski svet vodnih nevretenčarjev, izmed katerih nas bodo s čudovitimi barvami očarali metulji in številni kačji pastirji.
Izmed skoraj petsto zabeleženih vrst rastlin so velika zanimivost Šturmovcev divje orhideje. Čeprav so nekatera rastišča zaradi gnojenja in premene travnikov v njive močno ogrožena, uspeva kar devet vrst orhidej; čeladasta kukavica, trizoba kukavica in piramidasti pilovec so dokaj pogoste, druge, na primer čebeljeliko mačje uho in zavito škrbico, pa najdemo mnogo redkeje.
Šturmovci skupaj z Dravo predstavljajo neprecenljivo naravno vrednoto, ki ni pomembna le v slovenskem, ampak tudi mednarodnem merilu. Območje izpolnjuje kriterije za uvrstitev na prestižni seznam mednarodno pomembnih mokrišč po Ramsarski konvenciji in kriterije za uvrstitev med zavarovana območja evropskega naravovarstvenega omrežja NATURA 2000. Zavarovani so z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj (Ur. vest. Ormož, Ptuj št. 14/79).
Dostop do Šturmovcev je s ceste Markovci – Videm pri Ptuju (glej karto). V park, po katerem je speljana tri kilometre dolga učna pot, vodijo usmerjevalne table, ki jih je že leta 1993 postavil DOPPS, mariborska območna enota ZRSVN pa je leta 2003 pripravila nove označevalne in pojasnjevalne table. Več informacij si lahko preberete v brošuri Krajinski park Šturmovci, Naravoslovni vodnik (občina Ptuj, 1993)

Smrdokavra. Foto:DOPPS

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |