PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Osrednja enota

Sedež: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 2309 500 - tajništvo

Elektronska pošta: zrsvn.oe@zrsvn.si

Osrednja enota ZRSVN koordinira delo območnih enot in jim nudi celovito podporo, tako na splošnem področju, ki obsega organizacijsko-administrativne, pravne, kadrovske, finančne in računovodske zadeve, informatiko in odnose z javnostjo, kot tudi pri strokovnih nalogah, pri katerih zagotavlja skladnost strokovnega dela in razvoj metod ter izvaja neposredne naloge za naročnike; kot koordinatorka pa se aktivno vključuje tudi v vse domače in mednarodne projekte, ki jih izvajajo posamezne območne enote. Poleg tega osrednja enota skrbi za izobraževanje zaposlenih in izdaja interno glasilo zavoda N-vestnik.
Direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič ima svojo pisarno na osrednji enoti in koordinira delo celotnega zavoda.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |