PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Krajinski park Dragonja

Območje predlaganega krajinskega parka obsega porečje Dragonje ter Bracane in Malinske. Ohranitev naravnih in ustvarjenih danosti je ključnega pomena za ohranitev narave Slovenske Istre. Reka Dragonja s pritoki je najpomembnejša naravna vrednota tega prostora. Delovanje vode v Dragonji in drugih presihajočih vodotokih pa je ustvarilo tudi večino drugih značilnosti in posebnosti, od slapov, flišnih profilov do rastišč ogroženih rastlin.


Pestrost rastlinskih in živalskih vrst je tu zelo velika. Številni so naravno ohranjeni življenjski prostori, med katerimi so vsi, razen gozda in rečnih habitatov, nastali kot posledica človekove tisočletne rabe tal. S krčenjem prvotnega gozda v prid obdelovalne zemlje je človek nehote ustvaril številna nova življenjska okolja ter rastlinske in živalske združbe z vrstami, ki so se prilagodile življenjskim razmeram tega prostora.

Naravovarstvena namembnost območja je bila opredeljena v občinskih planskih dokumentih že v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja, v letu 2007 pa sta občini Koper in Piran na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili pobudo za trajno zavarovanje porečja reke Dragonje. Na osnovi te pobude in 117. člena Zakona o ohranjanju narave, je Zavod RS za varstvo narave, v dogovoru z MOP, v letu 2009 pripravil strokovni predlog za zavarovanje Krajinskega parka Dragonja. Strokovni predlog pokriva le področje ohranjanja narave in je izhodišče za pripravo akta o zavarovanju in usklajevanju z drugimi sektorji ter dejavnostmi v prostoru.

Strokovni predlog za zavarovanje krajinskega parka Dragonja (ZRSVN, OE Piran, 2009)

Kartografske priloge:
Priloga 1:  Ekološko pomembna območja
Priloga 2:  Območja Natura 2000
Priloga 3.1:  Cone habitatnih tipov in rastlinskih vrst v območjih Natura 2000
Priloga 3.2:  Cone živalskih vrst v območjih Natura 2000
Priloga 4.1:  Habitatni tipi - kartiranje
Priloga 4.2:  Habitatni tipi - vrednotenje
Priloga 5:  Naravne vrednote in predlagane naravne vrednote
Priloga 6.0:  Predlagana varstvena območja
Priloga 6.1:  Predlagana varstvena območja in kriteriji za njihovo določitev
Priloga 7.0:  Obstoječa in predlagana ožja zavarovana območja - pregledna karta
Priloga 7.1:  Naravni spomenik Stena
Priloga 7.2:  Predlagan naravni spomenik Sveti Štefan
Priloga 7.3:  Predlagan naravni spomenik Slap Supot
Priloga 7.4:  Predlagan naravni spomenik Slap na Stranici
Priloga 7.5:  Predlagan naravni spomenik Veli vir
Priloga 7.6:  Predlagan naravni spomenik Profili fliša pri Pučah
Priloga 7.7:  Predlagan naravni spomenik Hrast v Abitantih

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |