PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Suplement 1

Robert TURK 
Preface
Predgovor

Conclusions and recommendations from the international workshop “Towards a representative network of marine protected areas in the Adriatic” 
Zaključki in priporočila z mednarodne delavnice “Oblikovanje reprezentativne mreže morskih zavarovanih območij v Jadranskem morju”

Tullio SCOVAZZI
The Regional Dimension of Environmental Governance: The Case of the Mediterranean Sea
Regionalna razsežnost okoljskega upravljanja: primer Sredozemskega morja

Chedly RAIS
Representativity and coherence of MPA networks: concepts and applicability to the Mediterranean Sea
Reprezentativnost in skladnost mrež morskih zavarovanih območij: koncepti in njihova uporabnost v Sredozemskem morju

Giuseppe NOTARBARTOLO DI SCIARA
Methods for the identification of EBSAs in the Adriatic Sea
Metode za identifikacijo ekološko ali biotsko pomembnih območij v Jadranskem morju

Atef LIMAM, Célia LE RAVALLEC
RAC/SPA contribution to the development of a Mediterranean Marine Protected Areas network in coastal and open sea waters
Prispevek RAC/SPA k razvoju omrežja sredozemskih zavarovanih območij v obrežnih vodah in na odprtem morju

Marina GOMEI, Alessandra POME, Giuseppe di CARLO
Establishing a coherent network of marine protected areas in the Mediterranean: the role of WWF Mediterranean in the Adriatic Sea
Ustvarjanje koherentne mreže morskih zavarovanih območij v Sredozemlju: vloga ustanove WWF Sredozemlje v Jadranskem morju

Zrinka JAKL
Large Scale Marine Habitat and Species Mapping on the Croatian Side of the Adriatic Sea
Kartiranje morskih habitatov in vrst v velikem merilu na hrvaški strani Jadranskega morja

Carlo FRANZOSINI, Saul CIRIACO, Roberto ODORICO, Maurizio SPOTO, Fabio VALLAROLA
The effectiveness of a national network of MPAs - the experience acquired in Italy and the role the transnational network such as AdriaPAN could play
Učinkovitost nacionalne mreže morskih zavarovanih območij – izkušnje, pridobljene v Italiji, in vloga, ki bi jo lahko igrale nadnacionalno mreže, kakršna je AdriaPAN

Peter MACKELWORTH
A call for a trans-boundary Marine Protected Area for the Northern Adriatic: can conservation succeed where politics failed?
Poziv za čezmejno morsko zavarovano območje v severnem Jadranu: ali lahko naravovarstvu uspe tam, kjer je spodletelo politiki?

Fabio VALLAROLA, Carlo FRANZOSINI, Maurizio SPOTO
AdriaPAN: a Network of Adriatic’s Coastal and Marine Protected Areas
AdriaPAN: omrežje jadranskih obrežnih in morskih zavarovanih območij

Lefter KASHTA, Sajmir BEQIRAJ, Virginie TILOT, Violeta ZUNA, Eno DODBIBA
The first MPA in Albania, Sazani Island – Karaburuni Peninsula, as a regional priority conservation area for marine biodiversity
Otok Sazani – Polotok Karaburuni, prvo morsko zavarovano območje v Albaniji kot prednostno naravovarstveno območje za morsko biotsko pestrost

Barbara VIDMAR, Robert TURK
Marine protected areas in Slovenia: How far are we from the 2012/2020 target?
Morska zavarovana območja v Sloveniji: kako daleč smo od cilja, načrtovanega za 2012/2020?

Maria BALSAMO, Antonella PENNA, Federica SEMPRUCCI, Rodolfo COCCIONI
Fabrizio FRONTALINI, Dino SCARAVELLI, Anita MANTI, Stefano PAPA
The Coast of S. Bartolo Sci (Marches, Italy) as a Site in the Adriatic Areas Network of Conservation Interest
Obala San Bartola (Marches, Italija) kot ena izmed lokalitet v mreži naravovarstveno pomembnih jadranskih območij

Benigno D’ORAZIO
The Marine Protected Area of Torre del Cerrano, Abruzzo-ITALY
Morsko zavarovano območje Torre del Cerrano, Abruci, Italija

Sandro DUJMOVIĆ
Brijuni Marine Protected Area
Zavarovano morsko območje Brioni

Jasna ANTOLOVIĆ, Nenad ANTOLOVIĆ, Mara ANTOLOVIĆ, Emanuele COPPOLA, Gianni PECHIAR, Marta PICCOLI, Martina HERVAT
Analysis of Monk Seal (Monachus monachus, Hermann 1779) sightings in the Croatian part of the Adriatic (2006-2009)
Analiza opazovanj sredozemske medvedjice (Monachus monachus, Hermann 1779) v hrvaškem delu Jadranskega morja (2006-2009)

Zrinka JAKL, Milena ŠIJAN
»Strengthening of the Marine Protected Areas Network in Croatia (MedPAN South)« – pilot project presentation
»Krepitev mreže morskih zavarovanih območij na Hrvaškem (MedPAN South)« – predstavitev pilotnega projekta

Marko PEĆAREVIĆ, Petra RODIĆ BARANOVIĆ, Ramona TOPIĆ, Irina ZUPAN, Dijana ŽUPAN
Marine Protected Areas of Croatia – their size, legal status and distribution
Morska zavarovana območja na Hrvaškem – njihova velikost, pravni status in razširjenost

Giulia PRESTINENZI, Saul CIRIACO, Donatella DEL PIERO, Milena TEMPESTA
Pinna nobilis L., 1758 (Mollusca, Bivalvia) population dynamics and structure within the Miramare Marine Protected Area (Gulf of Trieste)
Populacijska dinamika in struktura leščurja Pinna nobilis L., 1758 (Mollusca, Bivalvia) v zavarovanem morskem območju Miramare (Tržaški zaliv)

Dejan PUTRLE
Landscape park Strunjan
Krajinski park Strunjan

Milena RAMOV, Vesna PETEŠIĆ
Nature Park Telašćica
Naravni park Telašćica

Barbara VIDMAR, Tina TRAMPUŠ
Debeli rtič: A new look at an old marine protected area
Debeli rtič: Nov pogled na staro zavarovano morsko območje

Korana ZAVADLAV
Lastovo Islands Nature Park
Naravni park Lastovsko otočje

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |