PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Številka 25, november 2011

Boštjan ANKO
Perspektive razvoja naše naravovarstvene vzgoje in izobraževanja
Developmental perspectives of our nature conservation education

Robert TURK, Mirjam GALIČIČ, Mojca TOMAŽIČ
Ali naravo varujemo odgovorno?
Do we protect nature responsibly?

Gregor TORKAR, Barbara ZIMMERMANN, Tomas WILLEBRAND
Qualitative interviews in human dimensions studies about nature conservation
Kvalitativno intervjuvanje na področju raziskovanja družboslovnih vidikov naravovarstva

Ksenija DVORŠČAK
Zgodovina predstavljanja človeške ribice v Postojnski jami
History of the presentation of the proteus in Postojna cave

Barbara KINK
Herpetološke značilnosti in naravovarstveni pomen Krakovskega gozda
Herpetological characteristics and significance of the Krakovo forest

Andrej HUDOKLIN, Mirjam GALIČIČ, Boris BOGOVIČ
Ekocelice kot orodje ohranjanja ugodnega stanja v nižinskem gozdu Dobrava
Ecocells as a tool for the retention of the favourable conservation status of Dobrava lowland forest

Jurij DOBRAVEC
Pregledna numerična analiza kartiranih habitatnih tipov kot možno orodje pri popravkih in dopolnitvah tipologije habitatnih tipov Slovenije
Numerical analysis of mapped habitat types as a possible tool for correcting and supplementing the typology of Slovenian Habitat Types

Tadeja ŠUBIC
Naravna vrednota Spodnje Jezersko – nahajališče lehnjaka in njeno ohranjanje
The Spodnje Jezersko natural asset – its tufa deposits and conservation

Peter SKOBERNE
V spomin Tone Wraber (4. 3. 1938 – 6. 7. 2010)
In memoriam Tone Wraber (4. 3. 1938 – 6. 7. 2010)

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |