PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine

Projekt se izvaja v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006. Prijavitelj je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. Novomeška območna enota Zavoda bo v projektu sodelovala pri delu projektne skupine in pri pripravi promocijskega materiala (plakat, zloženka, učni list). Poleg tega bo pripravila članek z naravovarstveno vsebino za glasila "Jabolko" in animirala v zvezi z Naturo 2000.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |