PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Karavanke NATURA 2000

Projekt se izvaja v okviru programa PHARE - čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija; prijavitelj je Občina Tržič. Kranjska območna enota Zavoda v projektu sodeluje kot partner in bo aktivno sodelovala v projektni skupini ter pri naslednjih aktivnostih: razvoj modela/osnutka načrta upravljanja, predstavitvene delavnice za ciljne skupine, usposabljanje lokalnih informatorjev in izvedba delavnic za kmete in lastnike gozdov, strokovno spremljanje in nadzorovanje izdelave naravovarstvene študije z inventarizacijo habitatov in vrst na območju treh dolin v občini Tržič, priprava predstavitvenega filma in urejanje informacijskih središč, izdelava načrta interpretacije območja Karavanke Natura 2000, priprava podatkovne baze literature in virov ter besedil in fotografij za promocijsko gradivo, spletno stran in informacijska središča.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |