PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Trajnostno upravljanje območja reke Drave

Projekt se izvaja v okviru programa PHARE - čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija; prijavitelj je Mariborska razvojna agencija. Mariborska območna enota Zavoda v projektu sodeluje kot partner in bo inventarizirala, kartirala in notranje conirala habitatne tipe in vrste, koordinirala pripravo sektorskih strokovnih vsebin in aktivnosti, izdelala sektorske usmeritve in sodelovala pri izdelavi osnutka integralnega načrta upravljanja, sodelovala pri izdelavi informacijske infrastrukture in promociji območja Natura 2000.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |