PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Živeti z NATURO 2000 na Goričkem

Projekt se izvaja v okviru programa PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija; prijavitelj je Javni zavod Krajinski park Goričko. Mariborska območna enota Zavoda v projektu sodeluje kot partner in se bo udeleževala sestankov projektne skupine, zbirala podatke iz obstoječih študij o vrstah in habitatih vrstah, opravljala terensko delo za izbor predstavljenih habitatov, strokovno pregledala knjižico, sodelovala pri pripravi učnih listov za različne starostne skupine otrok in pri oblikovanju strokovnih izhodišč varstva narave ter pripravila predavanje o pomenu varstva narave.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |