PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Aktivnosti projekta

Osnova za večino aktivnosti v projektu je podrobna inventarizacija vodnih virov na projektnem območju. Rezultat inventarizacije bo register vodnih virov, kjer bodo po enotni metodologiji zajeti in predstavljeni vodni viri (stoječe površinske vode, vodne kraške jame, izviri) za celotno projektno območje.  Register vodnih virov bo vključeval oceno ogroženosti najbolj ključnih vodnih virov ter identifikacijo glavnih vzrokov ogrožanja in onesnaževanja vodnih virov.

Jeseni 2010 in spomladi 2011 se bo izvedla tudi inventarizacija rastlinstva in živalstva na manjšem številu vodnih virov, ki bo osnova za poznavanje prisotnosti in razporejenosti posameznih rastlinskih in živalskih vrst.

Na podlagi podrobnega poznavanja vodnih virov in glavnih dejavnikov ogrožanja bo ZRSVN sodeloval pri pripravi strategije upravljanja vodnih virov.

Tekom projekta bo ZRSVN izdal več različnih promocijskih materialov v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku: zvezek za terenske zapiske; otroška knjiga; tematske zloženke; sestavljanka (puzzle) in plakati.

Ena izmed glavnih ciljnih skupin, osnovnošolski otroci in otroci, ki obiskujejo vrtec, bo v projekt vključena preko izobraževalnih delavnic.

ZRSVN bo pripravil naravovarstvena izhodišča za izvedbo renaturacij vodnih virov in jih predstavil vsem projektnim partnerjem. Izhodišča bodo neposredno implementirana pri izvajanju obnov/renaturacij, ki jih bodo v okviru projekta izvedli ostali partnerji.

Pri vseh naštetih aktivnostih bo ZRSVN nenehno sodeloval z ostalimi projektnimi partnerji, prav tako pa jim bo pomagal pri tistih aktivnostih, katerih nosilci so ostali partnerji.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |