PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Slike

Obnova izvira Suhor v Metliki

Obnova kala v Orehovcu

Obnova kala v Hrastu pri Jugorju

Siva čaplja

Delavnica pri kalu v Hrastu

Izvir

Kal na Sinjem vrhu

Rogoz

Vodni drsalec

izvir Nerajčice (Okno)

modri kresničar (Ischnura elegans)

hribski urh (Bombina variegata)

navadni koščak (Austropotamobius torrentium)

manjši kal v Budinjaku (Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje)

delavnica ob kalu Močile (učenci OŠ Stari trg)

hipotermalni izvir Toplica pri Pustem Gradcu

belouška (Natrix natrix)

beli lokvanj (Nymphaea alba)

Kal v Suhorju pri Vinici (Vir: Dular A., 1974, Belokranjski muzej Metlika)

žabji las (Callitriche sp.)

Ličinka kozaka

izvir Cerkvenik Vinica

navadni močerad, tipičen prebivalec izvirov

cvetovi suličastolistnega porečnika

šaš v Gornjem kalu (Carex sp.)

Prisojni zimnik (Sympecma fusca)

Kal pri Komarni vasi

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |