PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

GEOPARK

VZPOSTAVITEV ČEZMEJNEGA GEOPARKA MED PECO IN KOŠUTO

Akronim - GEOPARK

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v OP Sl-AT 2007-2013.

Kratek opis projekta:
Načrtovano območje projekta, ki zajema občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Pliberk, Suha, Bistrica nad Pliberkom, Globasnica, Galicija, Žitara Vas, Železna Kapla in Sele, odlikuje izjemna geološka podlaga s številnimi geološkimi posebnostmi. Območje je veliko 997 km2, na njem pa živi okrog 51.500 prebivalcev. Ljudje na tem območju so skoraj 350 let živeli tudi od rudarjenja  v svinčevo cinkovih rudiščih na pobočjih Pece, Uršlje gore in Obirja. Izdanki rudnih teles in njihovi ostanki v starih rudnikih še danes privlačijo pozornost obiskovalcev in znanstvenikov, saj so nekateri izjemnega, svetovnega znanstvenega pomena. Čez to območje poteka Periadriatska prelomna cona, kjer se spektakularno stikajo različne kamnine Euro - Azijske in Afriške tektonske plošče. Raznovrstne kamnine in druge ostanke pestrega vulkanskega delovanja najdemo na Smrekovškem pogorju. Na predvidenem območju Geoparka so številna nahajališča rudnih mineralov in tudi nekaterih redkih mineralov ter ostanki fosilov. Zaradi živahne tektonike in erozije ob dvigu Savinjskih Alp in Karavank, se je na območju razvil svojevrsten ter zanimiv relief. Čudoviti gozdovi, gorski pašniki in skalovja so življenjski prostor tudi redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.


Cilji projekta:
Namen projekta je vzpostaviti čezmejni Geopark, s čezmejnim koordiniranjem in upravljanjem spodbujati trajnostno rabo geoloških naravnih danosti in prispevati k njihovemu ohranjanju, intenzivirati čezmejno sodelovanje, izboljšati prepoznavnost ter spodbujati trajnostni razvoj na obravnavanem območju predvsem s pomočjo »geoturizma« in »geoizobraževanja«.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta so razdeljene v delovne sklope. V delovnem sklopu »Raziskave in razvoj« bodo pripravljene naravovarstvene strokovne podlage in načrt upravljanja Geoparka, aplikacija za vključitev v Unescovo mrežo geoparkov, načrt animacij in označevalne infrastrukture ter študijska tura po območju že delujočega Geoparka.

Delovni sklop »Izgradnja osnovne podporne infrastrukture« obsega vzpostavitev dveh informacijskih centrov Geoparka (Podzemlje Pece in Obirske jame), opremo najmanj osmih interpretacijskih točk ter izgradnjo štirih etap pohodniških geoloških poti.

V sklopu »Komuniciranje« pa bo izdelan komunikacijski načrt in celostna grafična podoba, vzpostavljena skupna spletna stran v štirih jezikih, izdelan predstavitveni film o Geoparku, publikacije (geološka knjižica za otroke), promocijska zloženka o Geoparku in strokovno-informativna brošura o Geoparku. Izdelan bo učni pripomoček za poučevanje šolske mladine in organiziranih večje število dogodkov za različne ciljne skupine ter predstavitev Geoparka izven programskega območja. V zadnjem sklopu »Vodenje projekta« bo poleg izdelanih finančnih in vsebinskih poročil, vzpostavljen projektni svet ter operativni svet Geoparka.

Čas trajanja projekta je 36 mesecev, zaključil se bo 31. avgusta 2013.

Partnerji v projektu: Vodilni partner projekta je Podzemlje Pece, d.o.o. (www.podzemljepece.com), v projektu pa sodelujejo še naslednji partnerji iz Slovenije in Avstrije:
• Obirske jame / Obir Tropfsteinhöhlen (www.hoehlen.at)
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor / Institut für Naturschutz der Republik Slowenien / Regionalstelle Maribor (www.zrsvn.si)
• Občina Črna na Koroškem / Gemeinde Črna na Koroškem (sftp.slovenka.net/o-crna/
• Občina Mežica / Gemeinde Mežica (www.mezica.si)
• Občina Prevalje / Gemeinde Prevalje (www.prevalje.si)
• Občina Globasnica / Gemeinde Globasnitz (www.elnet.at/obcina/globasnica)
• Občina Sele / Gemeinde Zell (mspwins06.bon.at/zellpfarre.at)
• Tržna občina Bistrica nad Pliberkom / Marktgemeinde Freistritz ob Bleiburg (www.elnet.at/obcina/bistrica)
• Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem / Landmuseum Koroška, Regionalstelle Ravne na Koroškem (www.kpm.si)
• RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško / Nationale Agentur der Republik Slowenien für Regionalentwicklung, Regionalstelle Koroška (www.rra-koroska.si)
• Regionalmanagment Kärnten Dienstleistungs – GesmbH (www.ktn.gv.at/41916_DE)

Kontakt na ZRSVN:

mag. Mojca Bedjanič, OE Maribor
tel: 02/333-13-78
e-pošta: mojca.bedjanic@zrsvn.si

Mateja Kocjan, Osrednja enota
tel:01/230-95-24
e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |