PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

MedPAN North

Prvo srečanje projektnih partnerjev

Projekt MedPAN North je v veliki meri nadaljevanje uspešnega projekta MedPAN Interreg IIIC, ki je potekal med leti 2004 in 2007 in v katerem je kot partner sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave. Projekt je združil 23 organizacij iz 11 držav v mrežo upravljavcev morskih zavarovanih območij v Sredozemlju z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks in iskanja rešitev za probleme in težave, povezane z upravljanjem morskih zavarovanih območij. Med posrednimi posledicami projekta velja poudariti ustanovitev združenja upravljavcev sredozemskih zavarovanih območij. Med ustanovnimi člani združenja je tudi Zavod RS za varstvo narave. Več informacij na http://medpan.org/en/mnp

Projekt MedPAN North, ki poteka v okviru Programa Med (2010 – 2012), izkorišča nastalo omrežje in povezave za zagotavljanje učinkovitejšega upravljanja z morskimi zavarovanimi območji in posledično uspešnejšega ohranjanja elementov biotske raznovrstnosti morskega ekosistema. Projekt predvideva usklajevanje pristopov posameznih partnerjev pri zagotavljanju uresničevanja mednarodnih, EU in nacionalnih obveznosti na področju oblikovanja omrežij morskih zavarovanih območij. Med pomembnimi cilji projekta velja omeniti predvsem aktivnosti v smeri povečanja učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter oblikovanja usmeritev za trajnostno načrtovanje posegov in aktivnosti v morju in na morskem obrežju.


Vodilni partner projekta MedPAN North je WWF Francija, sicer pa v projektu sodeluje 12 partnerjev iz šestih evropskih držav: 
- Parc National de Port-Cros (Francija)
- ADENA (Francija)
- Marine National Park of Zakynthos (Grčija)
- Cinque Terre National Park  (Italija)
- Federpachi (Italija)
- Marine Reserve of Miramare (Italija)
- Environment and Planning Authority (Malta)
- Zavod RS za varstvo narave (Slovenija)
- Junta de Andalusia (Španija)
- Generalitat de Catalunya: Cabo de Creus, Medes (Španija)
- IUCN Med (Španija)

Celoten projekt je vreden 2,4 milijona evrov in je razdeljen v 5 sklopov. Udeležba Zavoda RS za varstvo narave v projektu temelji na naslednjih aktivnostih:
• izdaja zgibanke o morskih habitatnih tipih Natura 2000 in obveščanje javnosti o poteku projekta;
• ocena stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v morskem delu naravnega rezervata Strunjan in oblikovanje priporočil za usmerjanje obiska območja s plovili;
• sklenitev dogovora z ribiči v zvezi z izvajanjem gospodarskega ribolova na območju Naravnega rezervata Strunjan;
• poskusna postavitev priveznih mest na območju Naravnega spomenika Debeli rtič;
• spremljanje obiska območja Naravnega spomenika Debeli rtič.

Publikacija o projektu MedPAN (v angleškem jeziku)

V sklopu projekta MedPAN smo ponatisnili zloženko Morski datlji? Ne, hvala!

V sklpou projekta je bil pripravljen dokumet: Opredelitev stanja populacij leščurja in morskega datlja ter habitatnih tipov morski travniki in podmorski grebeni v Naravnem rezervatu Strunjan in priporočila za usmerjanje obiska morskega dela rezervata

Projektni partnerji projekta MedPAN North so pripravili priročnik o spremljanju turističnega obiska v morskih zavarovanih območjih "Visitor Use Observation and Monitoring in Mediterranean marine protected areas".

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |