PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

WETMAN

Projektna območja

Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, Mura-Petišovci, Planik, Vrhe in Gornji kal. Območja predstavljajo različne tipe mokrišč (visoka in nizka barja, mrvice, kale, mokrotne in poplavne travnike), ki v preteklosti niso bila ustrezno vzdrževana.

Mokrišča so eden najbolj ogroženih habitatov tudi v Sloveniji, ter hkrati nosilci ekosistemskih, kulturnih, turističnih in estetskih »storitev«, tako za naravo kot človeka. Projektni cilji so zato usmerjeni k izboljšanju oz. vzpostavitvi ugodnega stanja ohranjenosti desetih evropsko ogroženih vrst ter šestih mokriščnih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih.

Skozi projekt bomo:
- izboljšali hidrološke razmere na Pohorskih barjih, Zelencih, Vrheh in Muri – Petišovcih,
- odstranili zarasti na vseh pilotnih območjih,
- izlovili invazivne vrst rib na Gornjem kalu in Muri – Petišovcih,
- preprečevali uničevanje ogroženih habitatov ter vznemirjanje ogroženih vrst z izgradnjo usmerjenih sprehajalnih poti na Zelenchi in Pohorskih barjih
- pripravili smernice za upravljanje pilotnih območij in vključitev le teh v sektorske načrte  kar bo zagotovilo trajnostno ohranjanje pilotnih območij.
Akcije na terenu bodo podprte s komunikacijskimi akcijami na nacionalni in lokalni ravni.

Projekt bo trajal od 1. 2. 2011 - 1. 2. 2015. Vrednost projekta je 2.144.376€ in je 50% sofinancirana s strani EU (1.072.188€) programa »LIFE+ narava«.

Zavod RS za varstvo narave je kot prijavitelj projekta k sodelovanju povabil naslednje partnerje: Inštitut za vode Republike Slovenije (IZVRS), Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Občino Ruše, Občino Kranjska Gora ter Radio in televizijo Slovenije (RTV).

Projekt bo zagotovil šest delovnih mest in vložil približno 700.000 € v izvedbo konkretnih akcij na posameznih pilotnih območjih. Z izvedbo le-teh in vzpostavitvijo trajnostnega upravljanja pilotnih območij bomo pomembno prispevali k ohranjanju mokrišč v Sloveniji. Projektne aktivnosti pa bodo pripomogle tudi k izboljšanju turistične infrastrukture kot tudi lokalnemu gospodarstvu.

V sklopu projekta je izdelana tudi spletna stran www.WETMAN.si, kjer najdete več informacij o projektu, aktualnih dogodkih, projektne publikacije, idr.

Life + narava pomaga ohranjati slovenska mokrišča.

Planik

Vrhe

Gornji kal

Gornji kal

Zelenci

Zelenci

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |