PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

AMC Promo BID (Invazivke)

Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete – Amc Promo BID

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalnii razvoj. Operacija se izvaja v OP SI-AT 2007-2013

Kratek opis projekta:
Projekt je v prvi vrsti namenjen ohranjanju biodiverzitete in naravnih virov s povezovanjem področij naravovarstva in čebelarstva. S projektom želimo raziskati in omiliti negativne vplive invazivnih tujerodnih rastlin na naravovarstveno pomembna območja in oceniti pomen teh rastlin za čebelarstvo. Čebelarji bodo v projektu raziskali morfološke značilnosti kranjske čebele na različnih območjih.
Na Zavodu RS za varstvo narave, kjer strokovni del in vodenje projekta izvaja Območna enota Kranj, se bomo posvetili predvsem:
- naravovarstvenim raziskavam in analizam habitatnih tipov na območjih Nature 2000 s poudarkom na invazivkah in medonosnih rastlinah;
- iskanjem rešitev za odstranjevanje in zmanjšanje negativnih vplivov invazivk ter njihovo nadomeščanje z avtohtonimi medonosnimi rastlinami;
- osveščanju javnosti o problematiki invazivk.
Organizirali bomo serijo šestih delavnic v okviru katerih bomo oblikovali mednarodno in medsektorsko usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk. V načrtu so akcije za odstranjevanje invazivk na naravovarstveno pomembnih območjih.
Ves čas bomo tudi strokovno sodelovali pri akcijah, ki jih izvajajo drugi partnerji projekta.

Partnerji:

  • Razvojna agencija Sora (vodilni partner),
  • Zavod RS za varstvo narave,
  • Biotehniški center Naklo,
  • Čebelarska zveza Gorenjske,
  • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta),
  • Abteilung 20 Kärtner Landesregierung Unterabteilung Naturschutz,
  • Arge NATURSCHUTZ,
  • Rosentaler Carnica Honig / Rožanski Carnica med,
  • Čebelarska zveza okraja Velikovec / Völkermarkt,
  • Landesverband für Bienenzucht in Kärnten / Zveza čebelarskih društev na avstrijskem Koroškem.

Več o projektu si lahko preberete na: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=amcpromobid

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |