PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Glavate vrbe

Projekt Glavate vrbe se nanaša pretežno na območje Šmarskega potoka, ki je del porečja Sotle in njegova struga poteka skozi naselje Šmarje pri Jelšah. Njegov najbolj ohranjeni del se nahaja od naselja Šmarje pri Jelšah do izliva v Mestinjščico. Na tem odseku so brežine potoka bogato porasle z ozkim pasom vrb in jelš. V zimskem času že stoletja poteka obrezovanje vrb »na glavo«. Zaradi dolgoletnega obrezovanja vej se debla vrb večajo, v njih pa se naredijo dupla. V duplih najdebelejših vrb so se ustvarili odlični pogoji, primerni za življenje ekosistemsko zelo pomembnih živali, med drugim mednarodno varovane vrste hrošča, puščavnika. Zaradi odločnih sprememb družbe z zadnjih desetletjih in različnih pogledov na vlaganja v manj donosne kmetijske dejavnosti se tradicija obrezovanja vrb ob vodotokih opušča. Nekaj lastnikov priobalnih zemljišč vodotokov še nadaljuje z rednim nekajletnim obrezovanjem glavatih vrb, drugi pa so manj zvesti tradiciji. Še slabše je stanje v pomlajevanju vegetacije vrb, saj določene odseke Šmarskega potoka vrbe in jelše ne poraščajo dovolj gosto, da bi preprečevale bočno erozijo, ponekod pa so prav povsem odsotne.


Namen projekta je v prvi meri spodbuditi lastnike priobalnih zemljišč k nadaljevanju tradicionalnega obrezovanja glavatih vrb. Z več delavnicami, sestanki in prireditvami za lastnike in javnost želimo motivirati tudi mlajše lastnike in bodoče rodove za obrezovanje glavatih vrb. Prav tako želimo predstaviti pomen ohranjanja obvodne vegetacije, še posebej glavatih vrb, za ohranjanje kmetijskih površin, biotske pestrosti in ekosistemskih storitev. V ozaveščevalne aktivnosti projekta želimo vključiti najširšo javnost na prireditvah, delavnicah za osnovnošolce, razstavah, fotonatečaju, kolesarski učni poti in podobnem.


Drugi večji sklop projekta je sodelovanje dveh strok: naravovarstvene in vodarske. Pristopi v urejanje vodotokov in vzdrževanje obvodne vegetacije v prihodnosti naj bi v čim večji meri strmeli k sonaravnim oblikam. Z vodarsko stroko želimo oblikovati primere dobre prakse uvajanja sonaravnih ureditev v vodotokih in poseganja v obrežno vegetacijo. Za projektno območje, Šmarski potok, bomo pripravili deklaracijo o trajnostnem upravljanju z obvodno vegetacijo, h kateri bomo privabili lastnike priobalnih zemljišč. Z deklaracijo želimo vzpostaviti sistem najbolj optimalnega in uravnoteženega obrezovanja glavatih vrb vzdolž celotnega potoka. K rezultatom dobrih praks in deklaracije bodo prispevali svoj delež tudi druge strokovne inštitucije in vedenje o stanju in dinamiki ekosistemskih dejavnikov.


Ob končanju projekta bodo nekateri rezultati ostali vidni v okolju za krajane, turiste in zanamce. Največjo vrednost bo podalo urejeno vzdrževanje obvodne vegetacije Šmarskega potoka. Morda se ideja prenese na katerega izmed bližnjih ali bolj oddaljenih nižinskih vodotokov. Ob kolesarski poti bomo uredili tri učne table o nižinskih vodotokih, njihovem urejanju in vzdrževanju obvodne vegetacije. Na enem izmed odsekov potoka, kjer je zaradi pomanjkanja vegetacije opazna močna erozija, bomo sonaravno utrdili brežino z vrbovim popletom in zasaditvijo vrbovih podtaknjencev. Prav tako bomo na mestih, kjer so prisotne redko razporejene stare vrbe zasadili mlade vrbove podtaknjence. Tekom projekta bo izdelano različno tiskano gradivo in razstave, ki bodo aktualne tudi po končanju projekta, ko jih bomo ponesli izven projektnega območja. Največja nagrada projekta bi bilo novoustanovljeno društvo obrezovalcev in lastnikov glavatih vrb, kjer bi se združili vsi lastniki in obrezovalci glavatih vrb širšega območja. Poslanstvo društva bi bilo izmenjava medsebojnih izkušenj, druženje obrezovalcev ob končanju obrezovalnih del in priprava izobraževalnih vsebin za lastnike glavatih vrb na drugih območjih.


Ob koncu naštejmo le še varstvene vsebine, ki bodo imele neposredno korist od projektnih aktivnosti:

  • varovane vrste živali in rastlin Šmarskega potoka (projekt je najbolj osredotočen na varovanje vrbovih debel z dupli, kjer prebiva ogrožena in redka vrsta hrošča, puščavnik, ter na ohranjanje sklenjene vegetacije za živali in rastline vodnega in obvodnega pasu),
  • naravna vrednota Šmarski potok (stalna prisotnost obvodne vegetacije blaži dinamične hidrološke procese, stalno obrezovanje vegetacije pa pospešuje dinamiko obsežnosti, razvejanosti lesnih rastlin),
  • kmetijska zemljišča (z upočasnjenimi erozijskimi procesi se ohranja količina kmetijskih površin, vegetacijski pasovi blažijo učinke vetra, suše in toče na sosednje kmetijske površine),
  • krajinska podoba linijske vegetacije vzdolž potoka (stalno prisotna obrežna vegetacija ohranja krajinski vzorec značilen za ravnice ob vodotokih, kjer je vegetacija prisotna v obliki ozkega pasu vzdolž potoka med kmetijskimi zemljišči na obeh straneh vodotoka).

Vodilni partner in tvorec projektne ideje je Zavod RS za varstvo narave (območna enota Celje), projektna partnerja, ki bosta soustvarila projektne rezultate pa sta Občina Šmarje pri Jelšah in Razvojna agencija Sotla. Tekom projekta pričakujemo podporo lastnikov priobalnih zemljišč, krajanov in lokalnih organizacij pri izvedbi projektnih aktivnosti.

Glavate vrbe

Glavate vrbe se nahajajo tudi izven vodotokov in imajo velik pomen za biotsko pestrost, predvsem na območjih, kjer ni veliko lesne vegetacije, še posebej tiste z debli večjega premera.

Zaradi erozije lahko voda odnaša kvalitetno prst, primerno za pridelovanje hrane. S tem nastane prostor, kamor se prestavi tok struge.

Obrezovanje vrb, ki po navadi poteka v zimskem času, se mora zaključiti s 1. marcem, saj se prične gnezditvena sezona ptic.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |