PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

SI Natura 2000 Management

Projekt NATURA 2000 MANAGEMENT PLAN FOR SLOVENIA 2014-2020

AkronimSI Natura 2000 Management

Projekt poteka od 20.08.2012 do 31.03.2015. Vrednost celotnega projekta je 1.706.914 € in je 50 % sofinancirana s strani EU (853.457 €) programa »LIFE+ narava«.

OPIS PROJEKTA:
Projekt je namenjen pripravi novega operativnega programa s katerim načrtujemo upravljanje z območji Natura 2000. Odločitev, da v Sloveniji z območji Natura 2000 upravljamo preko sektorjev in njihovih programih/načrtih je zapisana v ZON in Uredbi o območjih Natura 2000 in je unikatna v EU. Na podlagi izkušenj iz sedanje EU finančne perspektive, sedaj veljavnega Operativnega programa – Programa upravljanja z območji Natura 2000 bomo morali projektni partnerji pripraviti novi PUN2K za obdobje 2014-2020. Priprava novega PUN2k 2014-2020 je zahtevna strokovna naloga, ki vsebuje veliko participacije z vsemi deležniki: znanost in raziskave, kmetijstvo, gozdarstvo, vode, prostorsko načrtovanje, promet, politika, itd.

SPLOŠNI CILJ PROJEKTA:
Priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 (PUN2k 2014-2020) za naslednjo EU finančno perspektivo.

Več informacij na spletni strani projekta.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
- analiza ciljev in ukrepov iz PUN2k 2007-2013 in uporaba rezultatov pri pripravi PUN2k 2014-2020
- analiza obstoječih finančnih mehanizmov in vključitev ukrepov Natura 2000 iz PUN2k 2014-2020 v nove operativne programe za črpanje EU finančnih sredstev (Strukturni skladi z  OPji čezmejnega in drugih sodelovanj bivšega CILJa 3, OP Razvoj regij, Program razvoja podeželja, LIFE+, ind.)
- priprava PAF (Prioritised Action Framework – Okvirni finančni načrt ukrepov za območja Natura 2000) kot zahteva 8. člen direktive o habitatih
- analiza primerov dobrih praks razvoja na območjih Natura 2000 in celostno prikazati storitve (predvsem ekonomske in kulturne storitve), ki jih območja Natura 2000 nudijo deležnikom
- komunikacija območij Natura 2000 ter vključevanje deležnikov v razvoj ciljev in ukrepov PUN2k 2014-2020 
- priprava PUN2k 2014-2020 in sprejem na Vladi RS
- predstavitve PUN2k 2014-2020 z namenom učinkovitejše implementacije

AKTIVNOSTI ZRSVN V PROJEKTU:
ZRSVN je ključni strokovni partner v projektu, ki v sodelovanju s preostalimi strokovnimi partnerji in zunanjimi strokovnjaki (specialisti za vrste in HT) skrbi za razvoj strokovnih vsebin območij Natura 2000 – priprava priloge 4.2 PUN2k 2014-2020.

PARTNERJI PROJEKTA:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Sektor za naravo  (MKO - vodilni partner)
- Zavod RS za varstvo narave - ZRSVN
- Zavod za gozdove Slovenije - ZGS
- Zavod za ribištvo RS - ZZRS
- Inštitut za vode RS - IzVRS
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS

Kontakt na ZRSVN:
Gregor Danev
tel: 01/2445-352
e-pošta: gregor.danev@zrsvn.si

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |