PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Izjemna drevesa Severne Primorske

Projekt Izjemna drevesa severne Primorske poteka v okviru programa LEADER. Nosilec projekta je Zavod za gozdove, OE Tolmin, partnerja pa Zavod za varstvo narave Slovenije in LTO Sotočje.

V okviru projekta želimo posodobiti podatkovno bazo izjemnih dreves na našem območju, ob tem pa bomo izbrana drevesa na terenu opremili z ustreznimi informacijskimi tablami in jih uvrstili v izdajo vodnika, kjer bodo tudi sistematično popisana. Označena bodo drevesa, ki bodo hkrati tudi dostopna za obiskovalce. Aktivnosti pri označitvi dreves ter izdelavi vodnika bodo potekale do konca maja 2013.

Osnovni podatki o projektu
Ime projekta:
Izjemna drevesa Severne Primorske
Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin
Partner: Zavod za varstvo narave Slovenije, LTO Sotočje
Celotna vrednost projekta: 17.451,84 €
Sredstva LEADER: do 13.401,24 €

http://www.prc.si/programi-projekti/izjemna-drevesa-s-primorske

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 

V preteklih mesecih je že potekala promocija in obveščanje javnosti, saj je eden od ciljev projekta tudi vključitev javnosti pri odkrivanju dodatnih izjemnih dreves.  V okviru ozaveščanja javnosti je cilj tudi popularizacija sonaravnega gospodarjenja in rabe gozdov. Hkrati z označitvijo dreves in izdajo vodnika je cilj projekta tudi promocija trajnostih oblik turizma kar bo prispevalo k popestritvi turistične ponudbe podeželja.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |