PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

SEE River

Projektna izkaznica
Vodilni partner:
Inštitut RS za vode
Partnerstvo: 26 institucij iz 12 držav jugovzhodne in srednje Evrope.
Trajanje projekta: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015
Program financiranja: Program transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa
Vrednost  celotnega  projekta:  2,1  milijona  evrov
Spletna stran: www.see-river.net


Projektna izhodišča in izzivi
Reka in obrečni prostor sta območji, kjer se srečujejo različni interesi: dostop do pitne vode, raba vode, zagotavljanje poplavne varnosti, kmetijska raba, turizem, varstvo narave, prostorsko načrtovanje in ostali. Raznovrstnost interesov na lokalni ravni ter številni zakonodajni postopki na državni ravni, skupaj z mednarodnimi konvencijami in evropskimi direktivami dvigujejo kompleksnost upravljanja z rečnimi koridorji na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.
Na prvi pogled se zdi, da je te interese nemogoče uskladiti, vendarle pa imajo skupno izhodišče – rabo vode in obrečnega prostora. Sodobne reke zato zahtevajo celosten, medsektorski, strateški pristop k upravljanju, ki sloni na sodelovanju deležnikov na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.

Cilji projekta
Cilj projekta je izboljšati znanje deležnikov in pripomoči k izboljšanju postopkov za celostno upravljanje rečnih  koridorjev,  ki presega sektorske, lokalne in državne interese z namenom, da zagotovimo dobro stanje voda in poplavno varnost, pri tem pa ohranjamo naravo in biotsko raznovrstnost ter hkrati omogočimo pogoje  za razvoj.

Pristop projekta k uresničitvi zadanih ciljev
Projekt SEE River bo s komunikacijo in vzpostavitvijo sodelovanja med deležniki rečnih koridorjev na lokalni in državni ravni ter s pomočjo mednarodne izmenjave izkušenj izdelal splošno uporabno orodje, s katerim bo mogoče doseči izboljšanje celostnega upravljanja z vodami in prostorom ob rekah ter uskladiti tako razvojne kot varstvene interese v rečnih koridorjih.

Projektno območje
Orodje bomo razvili na podlagi praktičnih izkušenj sodelovanja z deležniki v rečnih koridorjih šestih rek v jugovzhodni Evropi. Projektne reke so Drava, Bodrog, Neretva, Prut, Soča in Vjoša. Poseben poudarek bomo namenili prav reki Dravi, saj v projektu sodelujejo partnerji iz vseh dravskih držav, v vsaki od njih pa bo na izbranih pilotnih območjih potekal pilotni projekt usklajevanja interesov. V Sloveniji smo kot pilotno območje določili  koridor reke Drave od Maribora do Zavrča.

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |