PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

SUPORT - Trajnostno upravljanje Pohorja

Projekt SUPORT je bil podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Partnerji projekta so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Regionalna razvojna agencija za Koroško ter občini Zreče in Ribnica na Pohorju.

Vrednost projekta je 606.707,71 €. Projekt poteka od 3.2.2015 do 30.4.2016.

Pohorje je zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno v ekološko omrežje Natura 2000, vendar so zaradi številnih dejavnikov, predvsem pa zaradi razvoja turizma in rekreacije, ogroženi najvrednejši deli narave Pohorja. Številnim vrstam ptic, dvoživk in metuljev upada številčnost. Zato je cilj projekta SUPORT poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal ohranjanje naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi.

Pohorje je prepoznano kot izrazita turistična in rekreacijska destinacija (preko pol milijona nočitev na leto). Po podatkih PZS je slovenska planinska transverzala najbolj obremenjena z vožnjami prav na območju Pohorja. Vse to je povezano s človeškimi motnjami v naravovarstveno visoko vrednih območjih. Neusmerjen obisk, neurejen prometni režim in nadzor, časovno in krajevno neustrezne in tudi nelegalne dejavnosti na območju so le nekatere, ki negativno vplivajo na območje.

Ključni problemi na območju:  spreminjanje traviščnih in barjanskih površin v gozd, nezadostni ukrepi za krepitev biotopske vloge varovalnih gozdov, ekstenzivnih travišč in mokrišč, neusmerjene prostočasne aktivnosti v naravi, slaba učinkovitost upravljanja območja – ni nadzora in celostnega upravljanje območja Natura 2000 Pohorje.

Glavni cilj projekta: Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000.
V sklopu projekta želimo: 
• Izboljšati stanje mokrišč, traviščnih habitatnih tipov in varovalnih gozdov znotraj projektnega območja.
• Pridobiti podatke o stanju in razširjenosti petih vrst ptic na Pohorju, povečati površine tarčnih habitatnih tipov in habitatov tarčnih vrst z ustreznim upravljanjem.
• Uskladiti interese na projektnem območju.
• Vzpostaviti model sistema upravljanja na območjih z visoko biotopsko vrednostjo.
• Vključiti naravovarstvene usmeritve v strateške dokumente sektorjev.

V sklopu projekta bomo ozaveščali o pomenu Natura 2000 območja Pohorje predvsem naslednje ciljne skupine projekta (ključni deležniki):
• Lastnike gozdov, kmetijskih zemljišč in zakupnike le-teh,
• občine,
• strokovne organizacije (ZGS, KGZ, ZRSVN),
• lokalne akcijske skupine in regionalne razvojne agencije,
• ponudnike prostočasnih aktivnosti v naravi,
• nevladne organizacije (lovske družine, turistična, planinska društva,…),
• osnovne in srednje šole,
• splošno javnost in nacionalne institucije.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |